20 år for miljøets skyld

I 20 år har Lindum fokusert på forskning og utvikling og drevet frem nye metoder og prosesser innenfor ressursutnyttelse av avfall. Visste du at vi lager biogass av matavfall, slam og husdyrgjødsel, eller at vi bruker kvernet hageavfall inn i vår jordproduksjon? Avfall har en verdi, og det har Lindum jobbet for å utnytte siden vi startet opp i 1998. I år kan vi feire at vi i 20 år har bidratt til å gjøre Norge grønnere. Vi kan se tilbake på to tiår i miljøets tjeneste, og vi stopper ikke her. Nå ser vi frem mot de neste 20 årene – for miljøets skyld.

1998

Lindum KB

Avfallsanlegget i Drammen ble etablert som et kommunalt foretak.

1999

Lindum Vekst AS

Lindum starter produksjon av jord basert på kompost.

2001

Lindum AS

Lindum blir etablert som et kommunalt eid aksjeselskap.

2002

Lindum Nett AS

2004

Nytt administrasjonsbygg stod klart i Drammen. En stor dag!

2005

Lindum Kommunalservice AS

Etableres som et selvkost selskap som leverer drift av gjenvinningsstasjonen Drammen for RfD (Renovasjonsselskapet for Drammensregionen).

2006

Lindum Oredalen AS og Bioressurs Østlandet AS

Lindum Oredalen AS etableres for å drive med deponering av masser samt kompostering av organisk avfall.

2009

Lindum Energi AS

Basert på gass fra deponiene ble Lindum Energi AS etablert for å levere fjernvarme til boligfelt på Kniveåsen i Drammen.

2011

Lindum Egge AS og Lindum Bioplan AS

Øst og Vest møtes når Lindum kjøper datterselskapet Bioplan AS. Med selskapet utvidet Lindum virksomheten innen kompostering samtidig.

2012

Nytt og topp moderne biogassanlegg stod klart på Lindum i Drammen.

2014

Lindum kjøper resten av Lindum Bioplan og fusjonerer selskapene.

2015

Lindum Vannrens AS og Lindum Sør AS

2016

Grønt Skifte AS

Grønt Skifte AS etableres som et kompetansesenter innen FoU og miljøvennlig gjenvinning og ressursutnyttelse i nær tilknytning til Den Magiske Fabrikken.

2017

Lindum Sør kjøper Miljøpartner Sør AS.

20 år for mennesker og miljø

20 år har gått siden vi satt i en brakke på fyllinga i Drammen og lekte med planer om å bli Nord-Europas ledende avfallsbedrift. Dette var visjonen da selskapet ble etablert. Disse 20 årene har vært litt av en reise! Takket være kreative, kunnskapsrike, engasjerte og miljøbevisste ansatte har vi klart å ligge i forkant av utviklingen innen nyskapende avfallshåndtering. De har alle bidratt til å sette Lindum på kartet innenfor deponering, behandling av forurensede masser, biologiske prosesser, kompostering, gjenvinning og luktreduksjon – for å nevne noe.

Lindum har hele veien investert i forskning og utvikling. Vi har hatt rom for å prøve og feile og våget å gå nye veier. Lindum har blitt en verdifull ressurs for eier Drammen kommune med økende omsetning og resultat år for år.

Også de miljømessige resultatene har vært formidable. Lindum har bidratt til å gjøre Norge grønnere, og var godt i gang med det grønne skiftet lenge før dette ble et allment begrep. I dag behandler Lindum matavfallet fra over 1 million nordmenn. Dette behandles i våre biogassanlegg og fylles på tanken til blant annet busser i Oslo/Akershus, Vestfold og Grenland. Dette kan du lese mer om på side 13 i denne rapporten.

På side 9 kan du lese om hvordan Lindum har, som de eneste i Norge, utviklet nye løsninger for å ta imot og stabilisere de sterke miljøgiftene PFOS og PFAS. Dette arbeidet har vært svært viktig, og har gitt Lindum oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Metoden stabiliserer forurensede masser og hindrer spredning av miljøgifter til naturen.

2017 føyer seg inn i Lindums historie som et år preget av høy aktivitet og utvikling, men året ble avsluttet på en trist og sorgfull måte. Vi opplevde et tap av en god kollega i en tragisk arbeidsulykke. Dette har preget hele Lindum, og jeg er stolt og rørt over at de ansatte nok en gang har vist samhold og styrke ved å ta vare på hverandre i denne krevende situasjonen. Lindum har og skal videre ha et sterkt fokus på sikkerhetskultur.

Jeg er helt sikker på at de neste 20 årene blir vel så spennende som de første 20. Min påstand er at vi fortsatt er i en tidlig fase når det gjelder hvordan avfall vil bli håndtert i fremtiden. Lindum er i gang med interessante FoU-prosjekter innen alle forretningsområdene våre, og det blir spennende å se hva vi får til i fremtiden. Hvem vet, kanskje selvkjørende busser over hele landet vil forsynes med rent biodrivstoff fra Lindum?

Rapporten du nå holder er en jubileumsrapport med en tidslinje som viser konsernets utvikling (utbrett) og et historisk tilbakeblikk i bilder (side 14). Rapporten inneholder også de faste postene med nøkkeltall (side 4), høydepunkter (side 5), styrets beretning (fra side 18) og årsregnskap (fra side 27). God lesning!

Pål Smits
Administrerende direktør/Konsernsjef