I slutten av mai starter Statens vegvesen med vegarbeider på fv. 31 Hans Tordsens gate/Nordbyveien og fv. 319 Svelvikveien. Arbeidene skal være ferdige i 2019.

Statens vegvesen opplyser at de vil starte i Nordbyveien, med strekningen fra Smedberget til krysset med Glassblåserveien. Før vi begynner å grave opp vegen, skal vi flytte eller legge om kabler, og sørge for midlertidig vann til husstandene i området. Dette blir det gitt egen informasjon om.

DETTE VIL DU MERKE

Nordbyveien og deler av Svelvikveien blir et anleggsområde med mye aktivitet de neste årene. Du som bor i området må forberede deg på en del støy og støv, mye anleggstrafikk ut og inn av området, og at du må kjøre andre veger enn du vanligvis gjør. Vi kommer til å skilte for stengt veg og omkjøringsmuligheter, men det kan være lurt å beregne ekstra tid.
Alle skal komme frem til eiendommene sine, men i enkelte perioder må du regne med å parkere i nærområdet. På enkelte partier i Nordbyveien skal vi sprenge bort fjell. Før vi sprenger en salve, blir vegen helt stengt og de nærmeste naboene varslet.

NORDBYVEIEN BLIR STENGT FOR GJENNOMKJØRING

I uke 22 er planen å stenge Nordbyveien for gjennomkjøring. Vi kommer til å sette opp skilt med «gjennomkjøring forbudt» noen dager før vi innfører forbudet. «Gjennomkjøring forbudt» betyr at du kan kjøre til og fra eiendommene i gata eller sidegatene, men ikke kjøre gjennom hele Nordbyveien. I stedet må du kjøreE18 frem til Eik-krysset, og ta av mot Åskollen. Du kan også kjøre Svelvikveien og Oscar Kiærs vei.
Når vi stenger Nordbyveien for gjennomkjøring, blir det mer trafikk i Oscar Kiærs vei. Derfor har vegen fått ny asfalt, fartshumper og vi bygger om krysset med Svelvikveien. I tillegg blir det ikke lov å parkere langs vegen.
Sikkerhet Dette er et utfordrende prosjekt, både for deg som går, sykler, kjører buss eller bil, og for oss som har ansvaret for at du skal ferdes trygt gjennom anlegget. Vi ønsker minst mulig trafikk i anleggsområdet, og oppfordrer derfor deg som har mulighet til å velge andre veger. Vi setter opp gjerder mot området der entreprenøren jobber, og legger til rette slik at de som må gå eller sykle gjennom anleggsområdet skal gjøre dette så trygt som mulig.
Til deg som kjører buss Mandag 29. mai legger Brakar om bussrutene for linje 4 og samtlige skoleruter, slik at disse kjører Svelvikveien og Oscar Kiærs vei.

DETTE SKAL GJØRES

Fv. 31 Hans Tordsens gate/Nordbyveien Statens vegvesen har fått i oppdrag å utbedre Hans Tordsens gate og Nordbyveien, frem til vegen ned til Nordby gård barnehage. Hele strekningen får et nytt ca. 2,5 meter bredt fortau og ny gatebelysning. På strekningen fra krysset med Smedberget og frem til innkjøringen til barnehagen skal vi grave opp og skifte ut stein- og grusmasser i vegbanen og renske eller grave nye grøfter. Drammen kommune skal legge nye kabler, og ledninger for avløp og ledninger for å lede vann bort fra vegbanen. I tillegg skal flere kabeletater fornye eller utvide sine nett.
Når vegen står ferdig, vil den ha opphøyde gangfelt for fotgjengere, fartshumper og en fartsgrense på 40 km/t.
Fv. 319 Svelvikveien På fv. 319 Svelvikveien skal vi jobbe på strekningen mellom krysset fv. 31 Hans Tordsens gate og krysset med fv. 30 Oscar Kiærs vei. Hele strekningen får nytt fortau, og vi skal bygge 19 støttemurer langs vegen. Gatelysene skal vi kun gjøre mindre justeringer på.

Har du spørsmål? Kontakt Bente Espeseth, kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen v/ e-post bente.espeseth@vegvesen.no eller på mobil 909 61 158