Det grønne skiftet handler om å utnytte ressursene på en bedre og mer bærekraftig måte enn tidligere. En sirkulær bioøkonomi basert på gjenbruk og gjenvinning har vært et sentralt mål for Lindum sin virksomhet siden oppstart. Innovasjon og teknologiutvikling er begge viktige nøkler i det grønne skiftet, og Lindum jobber målrettet mot å finne bedre løsninger for ressursutnyttelse av avfall fra husholdninger og næringsliv.

Lindum AS eies 100 % av Drammen Kommune og ble etablert i 1997 med 8 ansatte og en omsetning på MNOK 16. Ved utangen av 2015 var Lindum et konsern med 145 ansatte og en omsetning på MNOK 425. Utviklingen har skjedd med basis i eiers forventninger om økonomisk avkastning basert på leveranse av miljø- og klimamessige løsninger. I Lindum har vi alltid hatt fokus på de elementer man nå definerer å være en del av det grønne skiftet. Sirkulær økonomi, og spesielt sirkulær bioøkonomi har alltid vært et viktig mål for Lindums virksomhet.

Lindum selger årlig en gassmengde som tilsvarer 1,7 millioner liter diesel. Gassen er klimanøytral og erstatter dermed utslippet fra 1,7 millioner liter fossilt drivstoff.

Biogass som drivstoff

I 2012 stod et topp moderne anlegg for behandling av avløpsslam fra alle renseanleggene i Drammensregionen ferdig. Dette var til da Lindums største investering. Anlegget sørger for å trykkoke slammet på 160 °C før det føres inn i store råtnetanker. I disse tankene arbeider milliarder av bakterier 24/7 året rundt. De sørger for at slammet omdannes til en metanrik biogass og et næringsrikt biogjødsel med høyt innhold av organisk materiale. Biogassen ble de første årene benyttet til produksjon av strøm og varme, bl.a. fjernvarme til Kniveåsen boligfelt. Gjødselen går ut til landbruk.

I løpet av våren 2015 etablerte Lindum et oppgraderingsanlegg for biogassen. Dette anlegget renser gassen og fjerner bl.a. CO2. Deretter komprimeres gassen som nå består av 98 % metan inn i store containere. Containerne transporteres til Oslo/Akershus der gassen benyttes som drivstoff for busser i Ruters kollektivsystem. Nå arbeides det for å kunne bruke denne gassen lokalt i Drammensregionen. Lindum selger årlig en gassmengde som tilsvarer 1,7 millioner liter diesel. Gassen er klimanøytral og erstatter dermed utslippet fra 1,7 millioner liter fossilt drivstoff. Biogass som drivstoff bidrar ikke til lokal luftforurensning slik diesel gjør, og utslippet er tilnærmet fritt for andre miljøgifter og partikler.

Lindum er Norges ledende selskap innen biologisk behandling av organisk avfall og avløpsslam, og skal ha ansvaret for at matavfall og husdyrgjødsel blir til klimanøytral biogass og næringsrik biogjødsel.

Den Magiske Fabrikken

Lindum har gjennom en anbudskonkurranse vunnet kontrakten om leie og drift av Den Magiske Fabrikken i Tønsberg. Dette er et av de første biogass-anleggene i verden som er bygget med CCU (Carbon Capture and Utilization). Det gjør at matavfall sammen med husdyrgjødsel gjenvinnes til metan som brukes som drivstoff, samt CO2 og biogjødsel som begge går til ny matproduksjon. Dette gir en  betydelig verdiskaping i regionen. Lindum AS leier anlegget av Greve Biogass AS som eies av flere kommuner i Vestfold og Telemark. Kontrakts-modellen er en nyvinning i Norge, og gjør det mulig med et mer integrert samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, der det offentlige legger forholdene til rette for at private selskaper på like vilkår kan konkurrere om store oppdrag. Kontrakten omfatter også behandling av alt matavfall fra eierkommunene til Greve Biogass. Både Asker kommune og RfD IKS i Drammensregionen valgte nylig å inngå kontrakt med Lindum AS.