De fleste av oss har en gang eller to i barndommen løpt ivrig til komposthaugen i hagen for å grave meit til helgens fisketur. Men hvorfor var det så lett å finne meitemark akkurat der?

Vermikompostering (vermi er Latin og betyr mark) er en komposteringsmetode der man bruker meitemark til å få fortgang i kompostprosessen. Her konverteres organisk avfall til en svært næringsrikt og miljøvennlig  plantegjødsel vi kaller vermikompost. Dette sluttproduktet er selve rolls royce innen kompost, og kan brukes til alle vekster og planter i hagen. Denne komposten har en optimal struktur og en rik sammensetning av mikrobiologiske organismer. Forskning har vist at denne sammensetningen virker forebyggende på plantesykdommer, og er direkte stimulerende på veksten. Til dette arbeidet er det én spesiell meitemarkart; kompostmeiten, som er spesialist på å spise seg gjennom matrester og annet organisk avfall, og omdanne dette til god, næringsrik humusjord.

Vermikomposteringen som skjer hos oss på Lindum, er en forlenget versjon av det som skjer naturlig i hagen fra før: meitemarken spiser organisk avfall og etterlater seg en kompost det bare er å ta av seg hatten for! Metoden er dermed enkel, men det ligger mye forskning bak optimaliseringen av prosessene. Hvilket organisk avfall liker kompostmeitemarkene best? Hvor tett vil de bo for å jobbe effektivt? Lindums samarbeid med disse meitemarkene startet som et forskningsprosjekt, men er nå utvidet til å skulle gjøres i stor skala. Her legger vi til rette med innendørs kompostering, slik at meitemarken også skal trives i vinterhalvåret.

Sluttproduktet Vermikompost er selve rolls royce innen kompost, og kan brukes til alle vekster og planter i hagen.

Bare i Norge er det registrert 27 ulike meitemarkarter. Kompostmeitemarken er en gruppe av meitemarker som trives best i forskjellig type råtten vegetasjon. Den er rødbrun i farge med lyse partier mellom leddene, mellom 4 til 14 cm lang og lever naturlig i jordens øverste segment, humuslaget. Den er en flittig arbeider, og fremskynder komposteringsprosessen av det organiske materialet som for eksempel kan være hageavfall eller matavfall. Meitemark er en naturlig del av en slik prosess, men ved å bruke kompostmeitemarker(Eisenia feitida, Eisenia andrei, Lumbricus rubellus m.fl.) vil prosessen gå raskere.

De andre vanlige typene meitemarker (F.eks. Lumbricus terresteris) graver tunneller i jorda og lager slik en struktur på jorda som gir mer tilførsel av luft og vann. De fungerer som kanaler for vann og luft, og hjelper til mot jorderosjon forårsaket av regnvann.

Kompostmeitemarken er en gruppe av meitemarker som trives best i forskjellig type råtten vegetasjon

Kompostmeitemarkene trenger mye organisk materiale, og kan spise mat tilsvarende sin egen vekt i løpet av én dag. De liker å ha det fuktig, og drives best med 60-80% fuktighet. De liker seg best med høy tilførsel av oksygen og god drenering, men kan også klarer seg fint under anaerobe forhold. Kompostmeitemarkene unngår helst lys, og trives best på et begrenset område – der det er hjerterom er det husrom!

Det er hovedsakelig 5 faktorer som er viktige for at kompostmeitemarkene skal ha optimale forhold å arbeide under: Levested(strølag), matkilde, fuktighet, oksygen og beskyttelse mot ekstreme temperaturer.

Levestedet eller strølaget er en av de mest avgjørende faktorene som må tilfredsstilles for å lykkes med vermikompostering. Det må bestå av materiale som gir kompostmeitemarkene et stabilt sted å bo, og bidrar til å opprettholde balansen av luft og fuktighet. Siden meitemarken puster gjennom huden, og let kan tørke ut, er det svært viktig at strølaget absorberer og holder godt på fuktigheten. Det er også viktig for meitemarken, som krever oksygen for å leve, at strølaget ikke er for tett eller hardt komprimert. Da vil lufttilgange bli dårligere, og meitemarken mistrives. Ulike materialer påvirker den samlede porøsiteten til strålaget, og her spiller tekstur og partiklene størrelse og form en sentral rolle.

Selv om kompostmeitemarker bryter ned sine strølag, er det svært viktig at dette skjer i en langsom prosess. Høyt protein (nitrogen) nivå kan resultere i hurtig forfall og tilhørende oppvarming, og kan skape sterke, ofte dødelige, forhold for marken.

Aerob kompostkultur er et uttrekk av kompost/vermikompost, som har fått brygge med luft – og næringstilførsel for på den måten å la mikroorganismene formere seg i vannløsning. For å tilbakeføre det rike og balanserte mikrolivet i jorda kan både kompost og såkalt aerob kompostkultur brukes.

Mye av matjorda vår har blitt dårlig pga sprøytemidler og kunstgjødsel. Den raskeste og beste metoden å berike matjord på er selvsagt å tilføre en kompost med et rikt biologisk mangfold tilpasset de lokale forholdene. Det er imidlertid viktig at denne komposten er av dokumentert høy kvalitet. Det betyr at den skal være full av de riktige organismene. Slik kompost er mangelvare og ressurskrevende å lage. Skal man ha ut en slik kompost på et stort areal, blir det fort snakk om mange tonn. Ved gjentatte påføringer, sammen med andre jordforbedrende tiltak, bygges livet i matjorda opp igjen.