Leie og drift av Den Magiske Fabrikken

Lindum AS vant anbudskonkurransen om leie og drift av Den Magiske Fabrikken på Rygg. Dette er det første avfallsindustrianlegget som driftes etter en såkalt Vesar-modell, som er basert på erfaringene med hvordan flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold drives i dag.

Kontraktsmodellen er en nyvinning i Norge, og gjør det mulig med et mer integrert samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, der det offentlige legger forholdene til rette for at private selskaper på like vilkår kan konkurrere om store oppdrag.

Lindum er stolte av å vinne denne kontrakten. Det blir et betydelig løft for oss, og for hele bransjen. Vi har gjennom mange år forberedt oss for en slik oppgave, sier en ydmyk adm. Dir. Pål Smits i Lindum.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med Lindum. Lindum har stor erfaring med biologisk behandling av matavfall, og satser tungt innenfor dette fagområdet blant annet gjennom en rekke FoU-prosjekter.

Kontrakt signert

Kontrakten ble signert i går kveld, samtidig med et besøk fra avfallsforeningen i Finland, Innovasjon Norges filial i Finland og Innovasjon Norge. Bakgrunnen for besøket var en studietur for å få kjennskap til organiseringen av avfallsbransjen i Norge. I Vestfold besøkte delegasjonen Vesar, hvor de fikk informasjon om Vesar-modellen, avfallsløsningen i Vestfold og informasjon om biogassanlegget Den Magiske Fabrikken. I Buskerud besøkte de Lindum der de fikk god innsikt i hvordan Lindum behandler ulike typer organisk avfall, både ved kompostering og ved omdanning til biogass og biogjødsel.

Lindum er Norges ledende selskap innen biologisk behandling av organisk avfall og avløpsslam, og skal ha ansvaret for at matavfall og husdyrgjødsel blir til klimanøytral biogass og næringsrik biogjødsel.

Oppstart og innkjøring av anlegget

Biogassanlegget på Rygg er under bygging, og startes opp for testkjøring i løpet av september i år. Fabrikken skal i innkjøringsperioden i hovedsak ta i mot matavfall fra husholdningene i Vestfold og Grenland og flytende husdyrgjødsel fra landbruksnæringen som benyttes som erstatning for prosessvann. Av dette skal det produseres klimanøytral biogass og næringsrik biogjødsel.

Den Magiske Fabrikken på Rygg er et stort samarbeidsprosjekt mellom mange ulike aktører, som skal bidra til å oppnå klimamålsettinger lokalt i regionen. Prosjektet ble i sin tid initiert av kommunene, fylkeskommunen og landbruksnæringen i Vestfold. Greve Biogass er et bestillerselskap som er eid av Grenlandskommunene, Vesar, Tønsberg Renseanlegg og noen enkeltkommuner i Vestfold.

Anlegget vil ha en kapasitet på ca. 50.000 tonn våtorganisk avfall per år og vil kunne produsere over 5 millioner kubikkmeter med ren biogass. Gassproduksjonen vil dermed bli 2,5 ganger større enn dagens produksjon ved Lindums biogassanlegg i Drammen.

Lindum er stolte av å vinne denne kontrakten

Om Lindum

Lindum AS er morselskapet i Lindumkonsernet som i 2014 omsatte for MNOK 375. Selskapet har 130 ansatte og eies av Drammen kommune men drives 100 % kommersielt. Visjonen er: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld. Lindum er Norges ledende selskap innen biologisk behandling av organisk avfall og avløpsslam. Det er satset tungt på oppbygging av kompetanse, bl.a. gjennom en rekke FoU-prosjekter innenfor dette fagområdet. I tillegg til å skape verdier ut av avfall arbeides det iherdig med å utvikle løsninger der organisk avfall inngår i en sirkulær bioøkonomi.