Lindum er valgt som mottak for Bergen kommune sitt omfattende prosjekt om sanering av Slettebakken avfallsdeponi. Prosjektet har en tydelig miljøprofil, og er det første deponiet i Norge som blir gravd opp og sortert på stedet før videre behandling.

Avfallsdeponiet på Slettebakken ble brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961, og ble anlagt uten dagens standard for infrastruktur som bunntetting og vannhåndtering. Deponiet har derfor over tid blitt en forurensningskilde som renner ut i et nærliggende vann og skaper store problemer.

Les mer om Slettebakken på Bergen Kommune sine nettsider. 

Fullstendig sanering innebærer en masseutskiftning av avfallet i deponiet. Avfallet som fjernes skal håndteres på en miljømessig god måte, og erstattes med rene masser. For å ivareta en miljømessig god håndtering er det bygget et sorteringsanlegg på stedet som sparer nærmiljøet for betydelig transport. Totalt skal 250 000 tonn saneres, men med dagens teknologi for vasking og rensing er det kun om lag 50 000 av disse tonnene som må deponeres. Dette vil skje på Lindums anlegg ved Rygg Miljøpark i Tønsberg.

Ca. 50 000 tonn av de forurensede massene som blir gravd ut og sortert, skal fraktes med båt til Tønsberg havn og videre med biler til Lindums anlegg ved Rygg Næringspark.


Om prosjektet:

  • Prosjektet er anslått å vare i 18 måneder med oppstart i januar 2023.
  • Det er estimert at ca. én båt pr. 10. dag vil legge til kai i Tønsberg.
  • Det kan forventes noe økt trafikk i disse periodene, men transporten fra havn til Lindums anlegg benytter Frodåstunnelen og vil slik ikke påvirke sentrumstrafikken.
  • Lossingen fra båt vil foregå etter gjeldende regler, og primært på dagtid.
  • Det blir benyttet lokale transportører til oppdraget, og båttransporten blir planlagt med returtransport for best mulig utnyttelse.

Lindums rolle:

Lindums anlegg på Rygg er en lokal kapasitet som stiller opp for lokale prosjekter, men også som her, påtar seg større prosjekter utenfor fylkesgrensen.

Ca. 50 000 tonn av de forurensede massene som blir gravd ut og sortert, skal fraktes med båt til Tønsberg havn og videre med biler til Lindums anlegg ved Rygg Næringspark.

Sammensetningen av de forurensede massene gjør håndteringen krevende. Lindums anlegg i Tønsberg er et av få anlegg i Norge med tillatelse for mottak av denne fraksjonen. Hovedbestanddelen kalles «filterkake». Dette er et komprimert avfallsprodukt som på grunn av høyt sink-innhold kvalifiseres som farlig avfall. Lindum har klargjort egne celler slik at massene fra dette prosjektet ikke kommer i kontakt med andre masser. Cellene klargjøres med doble, tette membraner i bunn, og rørsystemer for håndtering av sigevann. Når en celle er fylt opp, blir den forseglet med tette duker rundt slik at massene på innsiden ligger kapslet inn for all fremtid.

Etter hvert som deponiet fylles opp og skal avsluttes, vil området bli tilrettelagt for grønn industri som igjen vil gi nye muligheter for bærekraftig utvikling og arbeidsplasser i kommunen.