Vår visjon og strategi

Fokuset på bærekraft, innovasjon og ressursgjenvinning har aldri vært sterkere. Vi befinner oss midt i et paradigmeskifte der avfall ikke lenger ses på som avfall, men som ressurser og verdier. Dette er også kjernen i Lindums strategi og visjon.

Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning — for miljøets skyld.

Lindums visjon er ambisiøs og meningsfull og har stor betydning både internt og ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere. Fremst uttrykker ambisjonene, men er ikke konkret – det gir rom for å strekke seg uavhengig av posisjon i øyeblikket. En forutsetning for å være fremst for Lindum, er kontinuerlig forbedring og utvikling – med riktig miljø-, sikkerhets- og kvalitetsfokus.

Bærekraftig ressursgjenvinning reflekterer innovasjon og det å gjenskape verdi av brukte ressurser – uten å utsette miljøet for ytterligere belastning. Det er gjennom bærekraftig ressursgjenvinning at vi i Lindum skaper kvalitet og verdier for våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere, vår eier – og ikke minst for kommende generasjoner.

For miljøets skyld uttrykker det totale samfunnsansvaret Lindum utøver ved å utvikle gode miljøløsninger for behandling og gjenbruk av ressurser, avfall, forurensede masser, og alt som inngår i dette arbeidet.

Av de 17 bærekraftsmålene til FN, er det ofte nr. 17, samarbeid, jeg pleier å trekke frem som det aller viktigste. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes, og den variabelen som alle de andre målene er avhengig av.

- Pål Smits, administrerende direktør

Vår strategi

Lindums strategi har 5 overordnende mål der grønn vekst, bærekraft og sirkulærøkonomi står sentralt. Vi søker hele tiden bedre måter å utnytte avfall. Minst mulig skal deponeres eller forbrennes og mest mulig skal tilbake i kretsløpet og gi ny verdi. På den måten reduserer vi også behovet for å utvinne nye ressurser og råvarer.

For å oppnå de målene vi har satt mener vi at godt medarbeiderskap, kompetanse og samarbeid er viktige nøkler. Lindum er en kompetansebedrift og har fokus på kompetanseutvikling. Medarbeiderskap er en implementert ledelsesteori hos oss og også en viktig del av vår strategi. Menneskene er Lindums viktigste ressurs, og vi tror at at når menneskene har det godt i jobben sin kan vi oppnå fantastiske ting.