Har du forurensede masser?

Vi veileder deg til den beste løsningen - for miljøets skyld.

Vi tilbyr mottak, behandling og deponering av masser både klassifisert som inert, ordinært og farlig avfall på Sørlandet, Vestlandet og en rekke steder på Østlandet. Disse anleggene har ulike konsesjoner og behandlingsmetoder slik at vi hele tiden kan dekke ditt totalbehov.

I tillegg til forurenset masse/jord, tar vi i mot blant annet industriavfall, betong, oljeforurensede masser til behandling, sandfang, ristgods, gateoppsop og asbest. Etter en vurdering av type forurensning iverksettes behandling som sikrer langsiktig stabilitet og redusert forurensning – for miljøets skyld.

Alt avfall som skal til deponi, må basisdeklareres. Det stilles også ulike krav til håndtering av ulike masser,  men tar du kontakt med en av våre salgsrepresentanter vil de veilede deg til en god løsning.

Ferdig utfylt basiskarakterisering sendes til salg@lindum.no

Basiskarakterisering av avfall til deponi – hva, hvordan og hvorfor?

Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II sier at alt avfall må gjennomgå basiskarakterisering før det leveres til deponi. I en basiskarakterisering gis det opplysninger om hvem som har produsert avfallet, hvor det kommer fra samt hva det er. Dette er informasjon som hjelper Lindum å behandle og håndtere avfallet på best mulig måte.

  • Øverst krysser man av for om dette er en ren Avfallsklassifisering, en Ordrebekreftelse (begge deler er mulig), og om dette er en Enkeltleveranse eller om det kommer som Jevnlige leveranser. Merk: Med Enkeltleveranse menes tidsavgrensede prosjekter med en estimert avfallsmengde. Jevnlige leveranser er typisk avfall som oppstår kontinuerlig uten avslutning, eksempelvis fra industriproduksjon eller lignende.
  • I første del gir du opplysninger om foretaket som skal stå som Lindums formelle kunde og fakturamottaker. Påkrevde felter er kontaktperson med telefonnummer, kundenavn og organisasjonsnummer, samt ønsket prosjektnavn og prosjektnummer. Dette merker vi leveransen med i våre vektsystemer, slik at det fremkommer på vektrapport og faktura.
  • Så skal du gi informasjon om Avfallsprodusent. Dette er den som eier og har produsert avfallet. I mange tilfeller er dette det samme som i Del 1. Ofte vil det imidlertid være et annet foretak som er Avfallsprodusent, eksempelvis i grave- og riveprosjekter, der grunneier eller byggherre gjerne defineres som Avfallsprodusent, mens entreprenør eller transportør er Lindums kunde. Påkrevde felter er Avfallsprodusentens navn og organisasjonsnummer, samt Hentested (fysisk adresse der avfallet foreligger). Informasjonen i dette avsnittet sikrer sporbarhet om hvor og hvem avfallet kommer fra.
  • Del 3 er selve Basiskarakteriseringen. Det skal settes korrekt EAL-kode og Avfallsstoffnummer. Dette gir Lindum anledning til å vurdere korrekt og lovlig mottak av avfallet. Det skal også settes deponikategori samt avfallstype, og gis opplysninger om gjennomført analyse og testing. Eventuelle analyserapporter skal vedlegges. I de fleste tilfeller vil vi etterspørre nettopp analyse av avfallet, så dersom du ikke har dette (eller datablad på produkt) bør du skaffe det til veie. Søk råd dersom du er usikker på hva som bør testes. Til sist gis det mulighet for en fri beskrivelse av avfallet og hvordan det har oppstått.
  • Avfallsforskriften setter krav om at avfallets lukt, farge og fysiske form skal beskrives, og dette oppsummeres i del 4. Kryss av for de mest passende alternativene, eller beskriv i tekstfeltene. Til slutt må man bekrefte at avfallet ikke inneholder noe som er ulovlig å deponere.
  • For avfall som produseres jevnlig skal også del 5 fylles ut. Dette er typisk fraksjoner som oppstår som følge av en industriprosess, der variasjonen i avfallets innhold er liten fra gang til gang. Beskriv derfor den prosentmessige fordelingen av innholdet i avfallet, når opplysningene ble innhentet samt når neste verifikasjon skal gjennomføres. Legg ved analyserapporter. Avfall som leveres jevnlig skal basiskarakteriseres årlig etter første leveranse for å etterprøve at avfallets egenskaper ikke varierer for mye.

Etter at skjemaet er fullført signerer og daterer du nederst og trykker SEND så vil salgsavdelingen gjennomgå og registrere dette.

PROSJEKT SLETTEBAKKEN

Lindums anlegg ved Rygg Miljøpark i Tønsberg vil gjennom 2023 og deler av 2024 ta imot og håndtere masser saneringsprosjektet ved Slettebakken i Bergen. Her finner du mer informasjon om prosjektet:

Vi står klare til å ta imot, kontakt oss i dag!