Anlegget kan ta imot:

 • Forurensede gravemasser
 • Betong med og uten armering
 • Bunnaske
 • Skytebanemasser
 • PFAS forurensede masser
 • Sandfang og ristgods
 • Slam fra oljeutskillere
 • Avløpsslam til mellomlagring
 • Hageavfall
 • Asbest (pakkes i to lag bygningsplast eller i lukket gjennomsiktig sekk merket «inneholder asbest»)
icon-leaf

Leveranser må avtales på forhånd

Er avfallsfraksjonen du ønsker hjelp til ikke på listen, kan du ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for å finne en løsning.

Anlegget i Oredalen

Lindums anlegg i Oredalen ligger i nærheten av bebyggelse og populær turløyper. Vi bryr oss om våre omgivelser, og vet at vår virksomhet tidvis kan være til ulempe for våre nærmeste naboer, spesielt hva gjelder støy og støv. Dette er faktorer vi jobber kontinuerlig med å forbedre, og noen av våre siste tiltak er:

 • Asfaltering av store arealer inkl. anleggsvei for bl.a. reduksjon av støv
 • Etablering av hjulvaskeanlegg for lastebiler som tiltak for bl.a. reduksjon av støv
 • Støyanalyse for å kvalitetssikre at dagens drift er iht. tillatelse
 • Inngjerding av anlegg for trygg ferdsel i skog, mark og langs skogsbilvei
 • Alt vann nedenfor vårt deponi renses i renseanlegget i bunnen av deponiet før det slippes på sjøvannsledning og ut i Oslofjorden. Sigevannsdammen og tilhørende renseanlegg har gjennomgått en omfattende oppgradering mtp. kapasitet og kvalitet.

Masser av trygghet

Moderne deponier er avanserte konstruksjoner som tar vare på jord- og steinmasser som inneholder miljøskadelige stoffer. Trygt og sikkert. For all fremtid.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger - vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan. 

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Forurensede masser

Vi har flere mottak sentralt på Østlandet, og mottakskapasitet for de fleste forurensningsgrader. Vi har kompetanse og erfaring, og setter vår stolthet i å hjelpe deg som kunde til en god løsning.