Unik kompetanse og tett samarbeid

Takket være en unik sammensetning av mennesker og kompetanse, har ideer og forbedringsforslag aldri vært mangelvare hos oss. Forsøkene står i kø, og resultatene fra tidligere prosjekter har løst flere av datidens avfallsutfordringer. I tett samarbeid med universiteter, forskningsinstitusjoner og andre næringslivsaktører finner vi nye brikker til det store puslespillet vi kaller sirkulær økonomi.

Vår forsknings- og utviklingsavdeling

FoU-avdelingen vår er et team med spisskompetanse innen ulike fagområder. De forsker på og utvikler eksisterende og ny teknologi, renseteknikker, nye anvendelsesområder for avfallsressursene og produktutvikling. Lindum er også deleier i selskapet Reklima AS hvor forskning på sirkulær matproduksjon og biogjødsel står i sentrum. Vi er aktiv partner i forskningssenteret Earthresque der det fokuseres på overskuddsmasser.

Luft, jord, vann og samfunn

Vår oppgave er å ta vare på og gjenbruke ressursene som finnes i avfallsfraksjoner og sidestrømmer etter at de har gjennomgått en behandlingsprosess, finne løsninger som reduserer utslipp av klimagasser og fjerne miljøgifter fra kretsløpet. I tråd med FNs bærekraftsmål og nasjonale og regionale målsettinger. Vi kan oversette det til lufta vi puster inn, jorda vi dyrker i, vannet vi drikker og samfunnet vi lever i. Alle våre forsknings- og utviklingsaktiviteter er lenket til disse områdene.

Luft 

Vi jobber for å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren og er engasjert i flere prosjekter som fokuserer på denne problemstillingen, blant annet der biokull brukes som regenerativt jordforbedringsmiddel. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere anleggene våre som behandler avløpsslam og organisk avfall slik at mest mulig biogass skal komme ut i andre enden. Luktspesialistene i Clairs løser luktutfordringene til våre kunder ved hjelp av avansert teknologi som er i stadig utvikling.

Tidligere kunne biogassen produsert i anlegget på Lindum i Drammen kun brukes til energi og strøm. I 2015 ble anlegget koblet sammen med et oppgraderingsanlegg for å øke kvaliteten på biogassen slik at den kan brukes som drivstoff. Det bidrar til å forbedre luften i byer og tettsteder der busser og renovasjonsbiler nå kan kjøre på biogass.

«Jeg drømmer om å utvikle et gjødselprodukt basert på avfallsressurser som kan erstatte kunstgjødsel. Det krever samarbeid mellom mange fagområder. Jeg har troen på at vi i fremtiden kommer i mål»

Katarzyna Krajewska,
Prosjektingeniør, biologiske prosesser
Jord

Lindum jobber med flere prosjekter knyttet til jordhelse og forurenset jord. Vi videreutvikler løsninger som stabiliserer miljøgifter slik at de trygt kan deponeres uten fare for å skade dyre- eller menneskeliv. På oppdrag fra store kunder har Lindum i flere prosjekter tatt imot jord- og myrmasser forurenset med bly, og håndtert disse på en trygg måte. Jord som inneholder fluorforbindelsene PFAS er et annet område vi har engasjert oss i.

Vi produserer jord og kompost, og intensiverer bruken av gjenvinnbare ressurser inn i dette, og tilbakefører biogjødselen fra biogassproduksjonen til landbruket. Vi jobber aktivt for å forbedre kvaliteten på gjødselen for å øke produktets attraktivitet i markedet.


«Vi har tro på at biokull laget av avfall som i dag har liten verdi vil bli et viktig klimatiltak med langvarige miljøgevinster.»

Dhruv Tapasvi,
Senior FoU prosjektleder, termokjemiske prosesser
Vann

Vår virksomhet gir flere vannstrømmer som må overvåkes og renses. Dette er en viktig del av det ansvaret vi har påtatt oss med å drive trygge deponier for forurensede masser, og en del av vårt utviklingsarbeid.

Lindum er involvert i prosjekter som blant annet ser på hvordan biokullets egenskaper kan brukes til å rense vann. Et eksempel på dette er biokull som testes i stor skala for sigevannsrensing ved våre deponier. Vi ser også på hvordan vi kan forhindre at den viktige og ikke-fornybare fosforen fra organisk avfall havner i sjøen hvor det forurenser fiskeliv, men heller kan gjenbrukes der vi trenger det.

I oljebehandlingsanlegget i Drammen som pr. dd er i en prosjektfase er også vann et viktig element. Ved å rense oljeholdige masser her, kan mer av vannet i massene trekkes ut og gjenbrukes før en tørrere fraksjon til slutt deponeres trygt.

«Det er kort vei fra laboratorium til iverksetting av resultatene i Lindum. Et eksempel er at biokull som har blitt testet for filtreringsevne av miljøgifter kan testes i større skala for rensing av sigevann på våre deponier»

Katinka Muri Krahn,
Prosjektmedarbeider FoU, deponi, forurenset grunn og pyrolyse
Samfunn

Lindum jobber for at ressurser i avfallet skal kunne gjenvinnes. Moderne byer og samfunn trenger godt fungerende veier, bruer, sykehus og skoler, fruktbar jord og tilgang på mat. Vi er involvert i en rekke prosjekter som handler om gjenvinning av masser; vasking og gjenbruk av stein, betong og jord.

Med utvikling av dyrkingsteknologi og gjenbruk av biogjødsel fra biogassanleggene til matdyrking har vi bidratt i et arbeid som på sikt kan tilrettelegge for lokal og helårs produksjon av grønnsaker i Norge. Med lukkede kretsløp og dyrking i matavfall, kan smakfulle grønnsaker spire på nytt.

«I Lindum jobber vi på kryss og tvers av fag og bransjer. Sirkulær gjenbruk av organisk avfall gjennom «magiske veksthus» er et eksempel på at vi kan bruke avfallsressurser til lokal matproduksjon og øke vår matsikkerhet i Norge»

Ketil Stoknes,
Prosjektleder PhD, biologiske prosesser

Vårt forskningsarbeid

Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld. Dette er vår visjon, og vårt forskning- og utviklingsarbeid er viktig for å kunne løse avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet.

Hånd holder frem jord
Innovasjonsprosjekter

Pilotprosjekt med damping av jord

Laboratorium, pilotanlegg og veksthus

I vårt eget laboratorium i Drammen utfører vi analyser og tester, vekstforsøk og forprosjekter. Laboratoriet er utstyrt med nytt og moderne utstyr som gjør at vi kan ha store og teknisk krevende prosjekter gående samtidig.

Vi har i dag to pilotanlegg lokalisert på vårt anlegg i Drammen for forskning- og utviklingsarbeid knyttet til pyrolisering av ulike organiske avfallsfraksjoner til biokull og studier av dets egenskaper. Pilotanleggene er i samarbeid med Scanship.

Lindum er deleier i Den Magiske Fabrikken AS som ligger i Tønsberg. Her er et 500 mstort pilotveksthus hvor tomater dyrkes i avfallsbasert jord og tilføres grønn CO2. Veksthuset er en del av en banebrytende forskning på å dyrke mat i lukkede kretsløp. Det deleide selskapet Reklima AS hvor Lindum har en eierandel er kjernen i dette arbeidet, og Lindum har gitt viktige bidrag underveis.

Studentsamarbeid

Lindum samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner, deriblant Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi mener at samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner er viktig, om ikke avgjørende, for at dagens studenter skal få relevant kunnskap innen avfalls- og gjenvinningsbransjen før de kommer ut i arbeidslivet.

Lindum er interessert i ulike samarbeidsformer, både prosjektsamarbeid, sommerjobb, interns og industrimasterstudenter. Gjennom disse samarbeidene involveres studentene i spennende og faktiske prosjekter og problemstillinger. Tilbake får Lindum nettverk og kunnskap fra forskningsfronten som er verdifullt for vårt FoU-arbeid.