icon-leaf

Kontakt oss

Har du spørsmål kan vår salgsavdeling hjelpe.

 1. For at vi raskere kan komme i gang med å hjelpe deg, ber vi deg om å sende inn analyser, bilder, grunnundersøkelse og beskrivelse av massene dine. Vi lurer også på hvor mye masser har du, og når ønsker du å levere? Last ned basiskarakteriseringsskjema her.

 2. Lindum vurderer analyser og beskrivelser, og gir prosjekttilbud med egnet mottaksløsning.

 3. Fullfør basiskarakteriseringen tilsendt, og bekreft tilbud. Vi trenger ønsket prosjekt- og fakturareferanse før prosjektoppstart.

 4. Start leveranser!

Hvilke typer masser finnes det?

Grave- og rivemasser kategoriseres etter dets innhold og egenskaper som enten rene, inerte, ordinære eller farlige. Med et deponi følger alltid en tillatelse fra statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) gjennom en utslippstillatelse, og i den tillatelsen står det beskrevet hva deponiet har lov til å ta imot og ikke. Arealer som skal brukes til deponering må være regulert til formålet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Rene masser

Dersom massene kommer fra jord eller berggrunn som ikke overstiger normverdier for forurenset grunn, klassifiseres de som rene. Rene masser kan benyttes til landskapsrehabilitering, gjenvinning eller lignende formål. Slike masser kan deponeres og benyttes uten tillatelse etter forurensningsloven, men må leveres til et godkjent mottak iht. plan- og bygningsloven.

Inerte masser

Inerte masser er masser som ikke reagerer kjemisk eller biologisk, og som ikke vil oppløses eller brenne. Disse massene har veldig lavt forurensingspotensial, og kan dermed benyttes til mange formål som oppfylling av søkk og planering i forbindelse med tilrettelegging av jordbruk, etablering av næringsareal og lignende.

Eksempler på inerte masser kan være lett forurensede masser fra riving eller graving, som jord, betong, murstein og takstein.

Ordinære masser

Dette er masser som inneholder forurensninger som gjør at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for at det må klassifiseres som farlig avfall. Ordinære masser krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. Ordinære masser kan være lett forurenset jord, sand og leire tilsvarende tilstandsklasse 2 og 3. Det kan også være forurensede muddermasser, gravemasser (tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5), rivemasser med eller uten armering og betong med eller uten armering. Ordinære masser er også bunnaske og sandblåsesand som ikke klassifiseres som farlig avfall, samt syredannede bergarter som alunskifer, svartskifer eller gneis.

Farlig avfall

Farlig avfall er definert som avfall som ikke skal håndteres sammen med annet avfall fordi det inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som kan medføre alvorlige forurensninger eller skader på mennesker eller dyr. Eksempler på dette er slam, asbest og filterkake som må håndteres spesielt.

Har du mistanke om forurenset grunn?

Dersom det er mistanke om forurenset grunn, skal området kartlegges etter føringer i Forurensningsforskriften. En slik kartlegging gjøres av en kompetent part, og resulterer som regel i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Ved funn av forurensede masser er det også krav om en tiltaksplan, som beskriver hvordan forurensede masser skal håndteres. Denne må godkjennes av kommunen før eventuelle gravearbeider kan igangsettes.

Dette kan vi ta imot

Her finner du en oversikt over hvilke avfallstyper Lindumkonsernet samlet har tillatelse til å ta imot. Tillatelsene varierer fra anlegg til anlegg, og vi vil ut ifra ditt behov finne riktig mottak.

AvfallstypeEal KodeAvfallsstoff Nr.
Asbest*1706XX7250
Asfalt1703021619
Asfalt med varmekabler1703021619
Avløpsslam til deponi1908051126
Blåsesand (farlig avfall)*1201167096

Betong

Tunge rivemasser fra sanering og rivning er avfall som må håndteres forsvarlig. Avhengig av prosjektets størrelse og plassering, forurensningsgrad og betongkvalitet, kan vi tilby enten materialgjenvinning eller deponering som behandlingsløsning.


Kvalitetskrav til materialgjenvinning av betong

 • Avfallstype Betong med/uten armering, ren eller lettere forurenset
 • EAL-kode 170101
 • Avfallsstoffnummer 1611, 1612, 1614
 • PCB(7) Maksimalt 0,5 mg/kg (gjelder både sum og enkeltcongenere)
 • PAH(16) Maksimalt 20 mg/kg (må verifiseres)
 • Asbest Betongen må være dokumentert fri for asbest
 • Forbehandlingskrav Betongen må brytes i stykker til maksimalt 60 x 60 cm
 • Annet Betongen kan ikke inneholde teglstein, lettklinkerbetong, gips eller annet avfall.
Arrow
Modell som vider en sirkulær behandling av betong

4 sirkulære steg

 1. Gammel betong rives
 2. Oppstykket betong fraktes med miljøvennlig sjøtransport til gjenvinningsanlegg
 3. Anlegg granulerer betongen som nå brukes som tilslag i produksjon av ny betong
 4. Betong brukes til bygging av nye bygg og anlegg

Kvalitetskrav for deponering av betong

 • Avfallstype Betong med/uten armering, ren eller forurenset
 • EAL-kode 170101, *170106
 • Avfallsstoffnummer 1611, 1612, 1614, 7091
 • Klassifisering Inert, ordinært eller farlig avfall på særskilte vilkår.
 • Forbehandlingskrav Ingen. Leveranser av betonggjenstander > 1 meter avtales på forhånd.
 • Annet Betongavfall kan ikke inneholde vesentlige mengder annet avfall som treverk, plast eller lignende.
Arrow

4 lineære steg

 1. Gammel betong rives
 2. Oppstykket betong fraktes med lastebil til godkjent mottak
 3. Mottaket granulerer betongen og metaller sorteres ut
 4. Betongen deponeres
Modell som viser lineær behandling av betong

Oljeholdig sand og slam

Hvert år håndterer vi rundt 20 000 tonn med oljeholdig slam og sand ved oljebehandlingsanlegget vårt i Drammen. En avfallsstrøm de fleste av oss aldri tenker på, men som er avgjørende å håndtere på en trygg måte.

Kvalitetskrav til oljeholdig sand/slam

 • Avfallstype Slam/sand fra oljeutskiller og sand/slam fra vaskehaller.
 • EAL-kode *130501 og *130503
 • Avfallsstoffnummer 7022
 • Fysisk form Fra flytende/vandig til fast. Leveres normalt på vakuumbil
 • Mottakssteder Drammen og Tønsberg

Avfallstypen behandles i et lukket prosessanlegg, der slammets ulike bestanddeler blir separert. Fri fase olje ekstraheres ut, og sendes til forbrenning. Større partikler som sand, grus, metallgjenstander, plast og trevirke siktes ut, før den flytende slamfraksjonen avvannes, og vannet renses. Prosessen reduserer både forurensingsgraden i slammet, og volumet som deponeres etter endt prosess.

PFAS-forurensede masser

Lindum er en av svært få bransjeaktører med tillatelse til å håndtere PFAS-forurensede masser. Vi er din ekspert på området – og hjelper deg i hele prosessen.

Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er en gruppe kjemiske forbindelser brukt i en lang rekke produkter helt tilbake til slutten av 1960-tallet. Forskning har vist hvilke skader disse stoffene kan påføre helse og miljø, og de har derfor fått mer oppmerksomhet i nyere tid. Forbindelsene er stabile og brytes langsomt ned. Det er årsaken til at PFAS gjerne omtales som et «evighetskjemikalie», og må håndteres med varsomhet.

Lindum har, basert på forskning, utviklet en trygg deponeringsmetode for å stabilisere disse massene og sikre at ikke miljøgiften spres til naturen. I dag behandler og lagrer vi PFAS-forurensede masser trygt ved flere av våre deponier.

Bunnaske

Det produseres betydelige mengder bunnaske ved norske forbrenningsanlegg hvert år, som må håndteres på en trygg og god måte. I samarbeid med Stena Recycling AS behandler og deponeres bunnaske ved Lindum anlegg i Oredalen.

Forskningsarbeid på laboratorium med prøvetaking

Forskning på bunnaske

Én av arbeidspakkene i det forskningsdrevne senteret EarthresQue omhandler bunnaske, og utvikling av sirkulære behandlingsløp og verdikjeder. Både forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og bransjeaktører bidrar med finansiering og kompetanse for å utvikle ny teknologi, forretningsmodeller og lovverk.

Våre deponier

Lindum driver i dag flere deponier, og innehar en bred og sammensatt kompetanse innen deponifaget som strekker seg fra prosjektering til utførelse, overvåking og avslutning. Vi har drevet deponier siden vår begynnelse, og er en av landets fremste aktører på dette området.