Anlegget kan ta imot:

 • Forurensede gravemasser
 • Betong og tegl
 • Sandfang og ristgods
 • Slam fra oljeutskillere
 • Avløpsslam
 • Fett og flytende organiske fraksjoner
 • Treverk; rent, behandlet (malt) og impregnert
 • Hageavfall (kun fra næring)
icon-leaf

Leveranser må avtales på forhånd

Er avfallsfraksjonen du ønsker hjelp til ikke på listen, kan du ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for å finne en løsning.

Anlegget i Drammen

Drift av deponi er strengt regulert og overvåket gjennom jevnlig rapportering til myndighetene. Anlegget til Lindum i Drammen ligger tett på bebyggelse og boligfelt. Vi bryr oss om våre omgivelser, og vet at vår virksomhet tidvis kan være til ulempe for våre nærmeste naboer når det gjelder støy, støv og lukt. Dette er faktorer vi jobber kontinuerlig med å forbedre, og noen av våre siste tiltak er:

 • Økt frekvens på feiing av asfalterte arealer og økt bruk av magnesiumklorid til støvdemping i perioder ved behov
 • Mobil vannforstøvingskanon bestilt til bruk v/støvdemping på lokale arbeidsområder ved behov
 • Flytting av flisproduksjon til telt på toppen av deponiet, bl.a. for reduksjon av støv 
 • Etablering av ny vektinnkjøring for bedre trafikkavvikling fra Lerpeveien 
 • Forbedret skilting til Lindums anlegg i prosess. Dette for å forhindre unødig belastning på lokalt veinett.
 • Jevnlig dialog med naboforeninger via møter
 • Facebookgruppe for dialog med naboer

Masser av trygghet

Moderne deponier er avanserte konstruksjoner som tar vare på jord- og steinmasser som inneholder miljøskadelige stoffer. Trygt og sikkert. For all fremtid.

Er du nabo til vårt mottaksanlegg?

Vi har en egen nabogruppe på Facebook hvor vi gjerne vil se deg. Her legger vi ut informasjon om det som skjer hos oss som kan påvirke våre naboer, og svarer på spørsmål.

Luktklageskjema

Via denne siden kan du registrere luktklage dersom du opplever ubehagelig lukt fra vårt anlegg. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for at lukt ikke skal være til sjenanse for Lindums nabolag.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger – vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan. 

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Forurensede masser

Vi har flere mottak sentralt på Østlandet, og mottakskapasitet for de fleste forurensningsgrader. Vi har kompetanse og erfaring, og setter vår stolthet i å hjelpe deg som kunde til en god løsning.

Trevirke

Lindum har solid kompetanse og et bredt nettverk for mottak og behandling av returtre til energi- og materialgjenvinning.

En haug med returtre på Lindums anlegg

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.