Grønne ambisjoner

Grønn vekst ligger som et grunnleggende prinsipp for vår virksomhet. Lindum har ambisjoner om vekst som henger sammen med reduksjon av miljøavtrykk. Vi har i forlengelse av dette definert grønne vekstmål for videre bærekraftig verdiskaping på et økonomisk, miljømessig og menneskelig nivå.  

Noen av våre bærekraftige bidrag

Vi tar hånd om kloakken fra store områder i Norge, og sørger for at den nyttiggjøres som biogass, som gjødsel i landbruket eller råvare inn i jordproduksjon.

Traktor med redskap sprøyter ut flytende gjødsel basert på matavfall og husdyrgjødsel

Vi håndterer industri- og andre masser som er forurenset, for å sikre at miljøgiftene ikke spres videre til menneske- og dyreliv.

Gravemaskin med spesiell klype tygger opp betongblokker så metallet kan sorteres ut og betongen gjenbrukes

Vi bidrar til at våre kunder får realisert sine bærekraftambisjoner gjennom miljømessig riktig håndtering av sine avfallsstrømmer

Person holder en neve med flis

Vi skaper grønne arbeidsplasser for flinke folk som vil brette opp ermene og bidra inn i den sirkulære økonomien

Fire kollegaer står sammen og ser på en PC skjerm

Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning

Gjennom tung satsing på innovasjon og utvikling jobber vi for å være fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning. Vårt forsknings- og utviklingsarbeid kan kategoriseres innen jord, luft, vann og samfunn.

Verden står overfor store utfordringer knyttet til miljø, klima, energiforsyning og avfallshåndtering. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å blant annet stoppe klimaendringene. Lokale og nasjonale målsettinger er definert for fremtiden, og Lindums virksomhet er en del av løsningen.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger – vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan.

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Dronebilde av Den Magiske Fabrikken, veksthus og område rundt

Et unikt og sirkulært konsept

Den Magiske Fabrikken er et ganske enestående eksempel på samarbeid, sirkulære kretsløp og komplette verdikjeder. Hit kommer matavfallet fra over én million innbyggere. Sammen med husdyrgjødsel fra landbruket lages det biogass til drivstoff som erstatter drøye 10 millioner liter diesel per år, og COog gjødsel til dyrking av grønnsaker.

Konseptet er bygget på et tett samarbeid mellom næringsliv, landbruk og akademia, og fabrikken er et viktig bidrag for at kommunene og næringslivet kan nå sine klimamål.

Kvalitetspolicy

Vi tar alltid ansvar for kvaliteten på våre leveranser. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med kvalitet som en integrert del av vår daglige virksomhet. Vår ambisjon er å være i forkant av utviklingen for de produktene og tjenestene vi leverer.