Alle gode ting er returtre

Gjennom tettere relasjon mellom salg og produksjon av returtre, legger Lindum til rette for økt materialgjenvinning.

Lindum har opparbeidet seg en solid kompetanse for mottak og behandling av returtre til energi- og materialgjenvinning. Særlig de siste 10 årene har utviklingen vært enorm. Nå styrker Lindum seg ytterligere. Gjennom mottaket i Drammen, som har eget produksjonsanlegg for råstoff, vil materialgjenvinningsprosessene bli enda mer effektive og lønnsomme.

Sølvi Karlsbakk har drevet utviklingen av returtrevirke i Lindum i en årrekke. Hun er salgssjef for returtre, og kan til sommeren se tilbake på 10 år i bedriften. Karlsbakk jobber til daglig fra kontorplassen i Bergen. Hun er målrettet, og tar ikke et nei for et nei før alle alternative løsninger er sjekket ut. En innstilling som er helt i tråd med nysgjerrigheten og innsatsviljen som kjennetegner Lindum.

Noe av det viktigste Karlsbakk og hennes avdeling jobber med, er å forbedre og modernisere håndteringen av returtre slik at det tilpasses både markedet og kunden.

– Jeg har jobbet med kjøp og salg av returtre siden 2001. Arbeidet startet med å finne sluttbehandlingsløsninger for returtre som alternativ til deponering. Da forbudet mot deponi av biologisk nedbrytbart avfall kom i 2009, manglet Lindum løsninger som gjorde returtre til en ressurs. Få år senere ble dette et satsningsområde, og i dag står vi bedre rustet enn noensinne. Jeg er heldig som har fått følge denne reisen for returtre fra avfall til energi – og nå over til produkt, sier Karlsbakk.

Fra eksterne ressurser til inhouse-kompetanse

Tidligere kjøpte Lindum eksterne trading- og logistikktjenester. Etter hvert som behovet for egen logistikkavdeling meldte seg, ble denne kompetansen sikret internt. Dette skjedde i 2013. Nå vokser avdelingen i takt med økende trading-tonnasje og mengde ferdig flis ut fra Drammen.

– Da jeg kom inn i Lindum, hadde vi nylig kjøpt opp selskapet BioPlan. Disse reiste rundt og kvernet trevirke og hageavfall, noe som ga et godt utgangspunkt for å videreutvikle og modernisere produksjonsprosessene mot sluttkunders behov.

Som en helt ny og relativt liten aktør på salgssiden, har Lindum vært nødt til å tenke annerledes enn de større konkurrentene. Det må tenkes smartness og kvalitet i alle ledd. Returtre-markedet er i utvikling, og fokuset på kvalitet blir stadig økende. Både når det gjelder brenselet og råvaren som selges til energi eller materialgjenvinning.

– Med bakgrunn i erfaringen min fra andre selskaper samt god kjennskap til markedet, så jeg et stort potensial i å jobbe med produksjon av spesialtilpasset brensel til enkeltkunder. På dette tidspunktet fantes ikke et slikt tilbud på markedet, sier Karlsbakk.

Det er Lindums fokus på tett samspill mellom salg og produksjon, som har gjort virksomheten i stand til å konkurrere mot store og tradisjonelle tradere. Nøkkelen til at de har lykkes, er evnen å tilpasse seg kundenes behov for brensel og/eller råvarer.

Store og grønne mulighetsrom

Lindum var tidlig ute med å opprette egen logistikkavdeling. Dette bidrar til oversikt, effektivitet og flyt. Også på andre felt har Lindum kvernet fram gode løsninger. For trevirke som ikke egner seg til materialgjenvinning, tilbys bærekraftige sluttbehandlingsløsninger med kort transportavstand, høy energigjenvinningsgrad og alltid full sporbarhet.

– Vi har styrket fokuset på å bli et mottak for videre leveranse til materialgjenvinning. Etter mottakskontroll og utsortering tilpasset krav fra sluttbruker, leveres all kvalitetssikret tonnasje direkte til materialgjenvinning. Med et innovativt tankesett og solide prosesser, er vi godt rustet til å tre inn i fremtiden, avslutter Karlsbakk.

Les mer om Lindums tjenester innen returtrevirke her