VANNvittig viktig rensing av vann

Tilgang på rent vann er kritisk for alt som skal leve. Lindum er vannvittig opptatt av at vannet som slippes ut fra våre anlegg skal være så rent at naturen ikke påvirkes. Med nytt renseanlegg, et pilotprosjekt på gang og utvidet prøvetaking jobber vi for å finne rensemetodene som gjør best for miljøet.

Elv med sterk vannføring med vestlandsfjell i bakgrunnen

Flere vannstrømmer som må overvåkes og renses

Vann er fantastisk, men vann kan også skape store utfordringer dersom det ikke håndteres med varsomhet. Lindums virksomhet gir flere vannstrømmer som må overvåkes og renses. Dette er en viktig del av det samfunnsansvaret vi har påtatt oss med å håndtere forurensede masser.

En kjent utfordring der det drives deponier, er sigevann. Det er nedbør som har reist gjennom deponiet og på veien tatt med seg organiske partikler med små doser forurensning. Dette vannet må derfor renses nøye før det kan slippes tilbake i naturen.

Med noen lokale unntak hvor andre løsninger er etablert, sendes vannet fra Lindum sine anlegg til de kommunale renseanleggene før det slippes videre ut. Disse anleggene er gjerne laget for å rense kloakk og ikke forurenset vann fra industrien. Derfor er det nødvendig med flere rensetrinn før vannet kommer hit.

Sigevannsdam utgjør første rensetrinn

Ved flere av Lindums deponier har vi etablert sigevannsdammer som samler opp vannstrømmene og utgjør første rensetrinn i prosessen.

— Hensikten med dammene er å få vannet til å stå i ro slik at partikler faller til bunn. Forurensningene er partikkelbundet, så når vannet går videre fra dammen er det allerede mye renere, forklarer Hilmar T. Sævarsson, direktør for drift og produksjon.

I fjor oppgraderte Lindum dam og etablerte nytt renseanlegg ved deponiet i Oredalen i Asker kommune. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 20 millioner kroner. Dammen har ti ganger så stort volum som tidligere, og vil også fungere som en buffer for oversvømmelse.

Ved anlegget i Drammen er det satt opp et pilotanlegg som er under testing. Renseeffekten er under tett oppsyn og utvikling, og anlegget vil etter hvert bygges ut trinnvis for å kunne rense større mengder vann.

Tett oppfølging og bunnfaunaundersøkelser

— Vi overvåker sigevannet, grunnvannet og overvannet fra bekkene rundt deponiene våre ved å ta prøver fra faste prøvepunkter, forklarer Aud Helene Rosenvinge. Hun jobber som senior rådgiver i Lindum og er levende opptatt av å beskytte naturen mot det som kan forgifte. Lindum er lovpålagt å gjennomføre disse prøvene fire ganger i året, og tar i tillegg flere stikkprøver av sigevannet.

Jevnlig gjennomføres også bunnfaunaundersøkelser, og de to siste årene har resultatene vist en markant bedring i livet under vann i bekkene rundt anlegget i Drammen:

— Slike undersøkelser blir fasiten på hvordan innsektslarver og andre organismer påvirkes. De siste målingene viser at vannkvaliteten er bedret, og at arbeidet vi har gjort med å utvikle renseprosessene har fungert. Insektene er både flere i antall, og det er funnet flere arter enn ved tidligere undersøkelser, forteller Aud Helene.