Kompetansebygging over tid

Lindum har siden etableringen i 1997 jobbet målrettet med forskning og utvikling. Kjemi, biologi, agronomi, termodynamikk, materiallære og generell prosessteknisk kunnskap er ekspertise Lindum innehar og som er avgjørende for å kunne møte morgendagens krav fra omgivelsene, til miljøriktig og moderne avfallshåndtering. Vi har et sterkt og variert fagmiljø preget av bredde, dybde, forretningsteft og entusiasme – alt for miljøets skyld.

Videreutvikling av vår kompetanse er en viktig forutsetning for å ivareta Lindums unikhet og posisjon som fremst innen verdiskapende og nytenkende avfallshåndtering. 2015 var nok et år med spennende og innovative FoU prosjekter der vi blant annet har etablert et laboratorium og testanlegg for skytebanemasser. Det er bygget en hydrogenreaktor for produksjon av biodrivstoff, vi har hatt oppstart av drift i Den Magiske Fabrikken samt avsluttet et mangeårig EU-prosjekt, Food2Waste2Food, knyttet til drivhus. Forskning og utvikling knyttet til organiske avfallsfraksjoner er et kontinuerlig arbeid som har som mål å møte avfallet tidlig i verdikjeden, redusere bruk av torv, utnytte ressursene i avfallet og tilbakeføre viktige næringsstoffer til blant annet matproduksjon.

En bioøkonomi basert på gjenbruk, gjenvinning og mer bærekraft har alltid vært et sentralt mål for Lindum sin virksomhet

Bioøkonomi og det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å utnytte ressursene på en bedre og mer bærekraftig måte enn tidligere. En bioøkonomi basert på gjenbruk, gjenvinning og mer bærekraft har alltid vært et sentralt mål for Lindum sin virksomhet. Innovasjon og teknologiutvikling er viktig i det grønne skiftet. Lindum jobber målrettet mot å finne bedre løsninger for ressursutnyttelse av avfall fra husholdninger og næringsliv. Viktigere og viktigere blir evnen til å jobbe på tvers av bransjer og fagområder for å kunne bedre vurdere miljø og forretningsmuligheter opp mot totale verdikjeder. Behandling av slam og våtorganisk avfall i biogassanlegg omhandler ikke bare energi, men også om å ta vare på og gjenbruke næringsstoffer og mineraler i bioresten på en miljømessig god måte. Tett samarbeid med gartneribransjen og jordbrukssektoren er viktig i denne sammenhengen.

Teknologiutvikling er en vesentlig del av det grønne skiftet

Deponier har sin plass i den sirkulære økonomien

Sirkulær økonomi handler først og fremst om en komplett kretsløpstankegang. På veien dit er det viktig at forurenset materiale tas hånd om på en miljøvennlig måte. Lindum har i mange år arbeidet med løsninger der miljøgifter tas ut av kretsløpet, stabiliseres slik at de ikke lekker ut i naturen før de til slutt lagres på en forsvarlig måte. Teknologiutvikling er en vesentlig del av det grønne skiftet. Sensorer og gjenvinningsteknologi vil høyst sannsynlig utvikles samtidig som prisene på jomfruelige råvarer vil kunne øke. Gjenvinning av materialer med lave konsentrasjoner vil derfor kunne bli en viktig ressurs i fremtiden. Deponi har derfor fortsatt en viktig rolle.

Det er 1.000.000.000 bakterier i ett gram hagekompost?

Utvikling av teknologi for behandling av forurenset masse fra skytebaner

Lindum og Perpetuum Circuli har en rammeavtale med forsvaret om håndtering av forurensede masser. I forbindelse med denne kontrakten har det blitt etablert et testsenter for behandling av skytebanemasser på Hurum. Resultatene fra dette prosjektet ble i 2015 tatt fra FOU til kommersiell drift slik at løsninger, som er utviklet gjennom prosjektet, nå tilbys i et kommersielt marked. Erfaringen og kunnskapen fra forskningen knyttet til skytebanemasser kan også overføres til andre prosjekter og fagområder.

Behandlingskapasitet på ca 50.000 tonn matavfall og 60.000 tonn husdyrgjødsel

Den Magiske Fabrikken

Lindum inngikk i 2015 kontrakt med Greve Biogass om leie av Den Magiske Fabrikken – et biogassanlegg med behandlingskapasitet på ca 50.000 tonn matavfall og 60.000 tonn husdyrgjødsel. Lindums erfaring og ekspertise knyttet til biologiske prosesser er en suksessfaktor i forbindelse med oppstart og videre drift av dette anlegget. Denne fabrikken skal være i stand til å produsere nær 7 millioner liter biogass, nok til årlig drift av 200 busser, samt biogjødsel til det lokale jordbruk i Vestfoldområdet.

En ny type drivhus der såpebobler benyttes til å styre lysgjennomtrengelighet samt isolasjonsevne

Food2Waste2Food – bidrar til bygging av morgendagens byer

Lindum har over flere år vært delaktig i prosjektet Food2Waste2Food. Den totale økonomiske rammen var på 12,8 MNOK og ble delvis finansiert av EU. Dette arbeidet ble avsluttet høsten 2015 i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Utgangspunktet for prosjektet var å samle matavfall, biogassproduksjon og drivhus i ett samlet kretsløp, de hensikten var å integrere biogassanlegg med drift av drivhus. Gjennom EU prosjektet har Lindum bidratt til å utvikle en ny type drivhus der såpebobler benyttes til å styre lysgjennomtrengelighet samt isolasjonsevne. Oppvarmingen av drivhuset er en kombinasjon av direkte sollys, vekstlys og varme fra biogassanlegget. CO2 fra biogassanlegget benyttes i planteproduksjonen, og føres tilbake til kretsløpet. Bioresten fra biogassanlegget benyttes som jordforbedring, mens overskuddsvann blir benyttet til vanning og gjødsling. Gjennom prosjektet er det demonstrert et kretsløpssystem. I tillegg til pilotanleggene i Drammen og Polen arbeides det med å utvikle et fullskalaanlegg i Tønsberg i tilknytning til Den Magiske Fabrikken. Det arbeides også med modeller hvor konseptet kan integreres i boligmasse ved utvikling av morgendagens byer.

Lindum tror at selskapet i fremtiden vil styre bakteriekulturene i mye større grad enn hva som er tilfelle i dag

Hyperthermics

Lindum har inngått en avtale med Hyperthemics Energy om et pilotanlegg i tilknytning til biogassanlegget i Drammen. Teknologien innebærer bruk av mikrober der disse operer i et høytemperaturområde og kan raskt omdanne og bryte ned biologisk materiale. Dette skal medføre at den totale gassproduksjonen og kapasiteten øker, samtidig som prosessen vil kunne utgjøre en ny forbehandlingslinje hvor oppholdstiden i hovedreaktoren vil reduseres. Tradisjonelle biogassanlegg foregår i en reaktor med en bakteriekultur. Lindum tror at selskapet i fremtiden vil styre bakteriekulturene i mye større grad enn hva som er tilfelle i dag, og i samarbeid med andre fagmiljøer forskes det på andre spennende muligheter. Blant annet der bakterier kan produsere hydrogen direkte biologisk eller ved dampreformering av biogass.

Hvorfor forskning og utvikling?

Arbeidet vårt innenfor forskning og utvikling er en sentral hjørnestein i konsernet som har lagt grunnlaget for flere av våre forretningsområder, og satt oss på kartet som en viktig partner i ulike fagmiljø. Forskning og utviklingsarbeidet bidrar til å forbedre selskapets konkurransekraft, utvikle ny teknologi, forbedre eksisterende løsninger og sikre fremtidige inntektskilder. Lindum mener at kompetanseutvikling i kombinasjon med forskning er viktig for den videre utviklingen av selskapet. Nysgjerrighet kombinert med nytenkning og ekspertise driver Lindum fremover, og er de viktigste innsatsfaktorene for at vi skal være fremst innen avfallshåndtering- for miljøets skyld!

Er du nysgjerrig eller har du spørsmål? Ta kontakt!