Kompetansebygging over tid

Lindum har siden etableringen i 1997 jobbet målrettet med forskning og utvikling. Kjemi, biologi, agronomi, termodynamikk, materiallære og generell prosessteknisk kunnskap er ekspertise Lindum innehar og som er avgjørende for å kunne drive utviklingen videre innen den sirkulære økonomien. Vi har et sterkt og variert fagteam som jobber med forskning og utvikling i Lindum, og vi samarbeider tett med en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner som NMBU.

Kompetanseutvikling og satsing på forskning er et viktig premiss for Lindum. Dette brukes som et verktøy for å utvikle vår bransje og samfunn i en mer bærekraftig og sirkulær retning. Vi er involvert i en rekke forskningsprosjekter innen et bredt spekter av fagområder, blant annet innen matproduksjon, betonggjenvinning og forurensninger i jord. Lindum er deltager inn i forskningssenteret Earthresque som fokuserer på overskuddsmasser.

Våre forskningsprosjekter:

En bioøkonomi basert på gjenbruk, gjenvinning og mer bærekraft har alltid vært et sentralt mål for Lindum sin virksomhet

Bioøkonomi og det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å utnytte ressursene på en bedre og mer bærekraftig måte enn tidligere. En bioøkonomi basert på gjenbruk, gjenvinning og mer bærekraft har alltid vært et sentralt mål for Lindum sin virksomhet. Innovasjon og teknologiutvikling er viktig i det grønne skiftet. Lindum jobber målrettet mot å finne bedre løsninger for ressursutnyttelse av avfall fra husholdninger og næringsliv. Viktigere og viktigere blir evnen til å jobbe på tvers av bransjer og fagområder for å kunne bedre vurdere miljø og forretningsmuligheter opp mot totale verdikjeder. Behandling av slam og våtorganisk avfall i biogassanlegg omhandler ikke bare energi, men også om å ta vare på og gjenbruke næringsstoffer og mineraler i bioresten på en miljømessig god måte. Tett samarbeid med gartneribransjen og jordbrukssektoren er viktig i denne sammenhengen.

Teknologiutvikling er en vesentlig del av det grønne skiftet

Er du nysgjerrig eller har du spørsmål? Ta kontakt!