Vi har kompetansen på avfall

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld. Lindum har mye kompetanse innen avfall og avfallshåndtering, og veileder våre kunder til riktig sortering og behandling. Her har vi samlet viktig informasjon om de vanlige avfallsfraksjonene. Husk på at en god sortering og dels rengjøring av avfallet du leverer – både på gjenvinningsstasjonen og i avfallsdunkene hjemme – bidrar til av avfallet kan gjenvinnes og bli til nye produkter!

Asbest

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende. Lindum har godkjent mottak for asbest!

Næringskunder:

Krav når det gjelder levering av asbest til Lindum:

 1. Større mengder asbestholdig avfall skal stables på pall e.l. slik at det kan håndteres med hjullaster med gafler for bortkjøring til asbestdeponi.
 2. Avfallet skal pakkes i egnet lukket emballasje som gir tilstrekkelig sikkerhet mot knusing og rifter m.m. som kan medføre lekkasje av asbeststøv. (Eks. 2 lag tykk plast e.l.)
 3. Emballasjen skal være tydelig merket: ”Inneholder asbest”. .
 4. Avfall som inneholder asbest, og som av ulike årsaker ikke egner seg for sortering/pakking på pall, skal leveres i storsekk.
 5. Asbest som leveres i bulk eller annen form som ikke overholder kravene til pakking/merking, blir avvist

Vi selger storsekker til dette formålet. Ta kontakt for informasjon på tlf: <a href=»tel:+4732210900″ title=»Klikk for å ringe oss!»>32 21 09 00</a>

Private:

Viktige ting når det gjelder levering av asbest til Lindum:

 • Skal pakkes inn i 2 lag 0,2 mm byggplast
 • Tapes godt igjen
 • Merkes tydelig med ASBEST
 • Legges på pall.
 • Har du kun litt (eks en verandakasse), behøves ikke pall, men be om egen emballasje til å pakke den i på gjenvinningsstasjonen (gjelder privathusholdninger).

Er du usikker, ta kontakt med oss for veiledning. Tlf: <a href=»tel:+4732210900″ title=»Klikk for å ringe oss!»>32 21 09 00</a>

Batterier

Alle typer batterier, små og store, skal leveres til butikker som har ordninger for dette, eller på din lokale gjenvinningsstasjon. Her blir batteriene sortert og leveres så videre til godkjent mottak for destruksjon.

Sekundærbatterier (oppladbare):
Oppladbare batterier er ofte fastmonterte. Kadmiumbatterier byttes etter hvert ut med miljøvennlige alternativer.

Metallhydridbatterier, NiMH:
Metallhybridbatterier er et godt alternativ med hensyn til miljø. Det har god kapasitet. De finnes til og med som oppladbare rundceller. De fungerer dårlig i apparater som krever mye strøm som håndverktøy og radiostyrte lekebiler. De tåler heller ikke sterk kulde og varme, benyttes derfor ikke i nødbelysning. Spenningen er 1,2 V.

Litiumionebatterier:
Litiumionebatterier har eksistert noen år på markedet og har den høyeste energitettheten av de oppladbare batteriene. De benyttes derfor ofte i bærbart utstyr. Litiumionebatteriet arbeider med en annen batterispenning, 3 V, og kan derfor ikke byttes ut direkte mot andre oppladbare batterier.

Nikkelkadmiumbatterier:
Nikkelkadmiumbatteriene har en spenning på 1,2 V og inneholder kadmium som er svært giftig. Undersøkelser viser at opp till 10% av befolkningen i den vestlige verden har nådd et kritisk nivå av kadmiumbelastning. I første rekke er nyrepåvirkning den negative effekten. Nikkelkadmiumbatteriene er klassifisert som miljøskadelige og det er forbudt å selge elapparater med fast monterte kadmiumbatterier.

Salget av utstyr med kadmiumbatterier har gått kraftig ned til formål hvor miljøvennlige batterier kan brukes som alternativ. For visse bruksområder vil det ta tid å finne miljøvennlige alternativer.

Et slikt eksempel er batterier for nødbelysning, de grønne utgangsskiltene. Prosessen med å bytte dem ut kan gå fortere hvis en som kunde forlanger et miljøvennlig batteri.

Et annet produkt som krever nikkelkadmiumbatterier er håndverktøy. Disse maskinene krever sterke effektuttak og mange oppladinger som alternativene ikke kan klare. Nettdrevne håndverktøy er et miljøvennlig alternativ.

Blybatterier:
Blybatterier brukes først og fremst som startbatterier. Et annet område for blybatterier er til gressklippere, alarmer, datamaskin-backup med mere. Spenning 2 V. De er klassifisert som miljøskadelige.

Betong, tegl, keramikk og leca

Betongen kan være malt med maling som inneholder farlige stoffer, eksempelvis PCB. Eldre pipeløp av tegl som skal byttes ut, er ofte sterkt forurenset etter mange års fyring. I slike tilfeller kan massene defineres som farlig avfall og må behandles spesielt. Lindum har kompetansen til å vurdere dette og ber om at du tar kontakt med oss på tlf: 32 21 09 00 dersom du er i tvil.

Alt av masser sorteres som følger:

 • Jord / sand / stein og grus – (egen binge)
 • Betong / teglstein m/fuger/pimpestein (egen binge)
 • Keramikk / porselen / leca og ytong / takstein / teglstein uten fuger / glass / belegningsstein / ren mørtel (egen binge)
 • Toaletter og servanter (egen binge)

Det tas prøver av for eksempel PCB i betong og fuger, og dersom  massene er klassifisert som rene, blir massene knust og ofte brukt i vår egen infrastruktur.

Bildekk

Gjenvinningsstasjonen har mottak av bildekk, både med og uten felg. Disse blir levert videre til materialgjenvinning.

Returgraden på dekk ligger på rundt 100 prosent. Materialgjenvinning av kasserte dekk innebærer mekanisk bearbeiding eller kjemisk nedbryting ned til fraksjoner som kan benyttes til nye formål og produkter. Et godt eksempel på gjenvunnet gummi er granulat til kunstgressbaner og  gummigranulat i asfalt.

Energigjenvinning betyr utnyttelse av den energien i gummien som frigjøres ved forbrenning.

Artige fakta hentet fra Dekkretur AS sine sider:

Store fordeler med gummigranulat i asfalt: Gummiasfalt blir noe dyrere enn tradisjonell asfalt, men det oppveies først og fremst med lengre vedlikeholdsfrekvens, 7–8 år mot 3–4 år for tradisjonell asfalt. I tillegg har gummiasfalt flere miljø- og trafikksikkerhetsmessige fordeler. Trafikkstøyen blir lavere, og gummiasfalt gir en liten svikt, som når tyngre biler passerer, resulterer i at isen på islagt veibane sprekker opp tidligere enn ellers, og gir raskere bar vei. Gummien i asfalten gjør dessuten asfalten mørkere, og ved sollys mot veien betyr dette også ytterligere tidligere is- og snøfri vei.

Blåsesand

Lindum har mottak for blåsesand. Blåsesand blir deponert i egen celle på Lindum.

Forurensningen i blåsesand varierer avhengig av hva man har rengjort, dvs brukt blåsesanden til. Vi krever analyser på tungmetaller, PCB (dersom det er blåst på betong), TBT dersom det er skip, PAH og THC dersom det er blåst på komponenter. Dersom tungmetallverdiene er over grensen for farlig avfall krever vi også utlekkingstester.

Elektronisk avfall

Med elektronisk avfall menes alt som bruker enten strøm eller batterier for å fungere. Du kan levere elektronisk avfall til elektronikkbutikker som har ordninger for dette, eller på din lokale gjenvinningsstasjon.

Med elektronisk avfall mener vi alt fra mindre husholdningsartikler, mobiltelefoner, data, vaskemaskiner m.m. til næringselektronikk som verktøy, maskiner og lignende. Dette er avfall som skal sorteres ut fra annet avfall når det leveres på gjenvinningsstasjonen. Her finnes egne containere til slikt avfall, og har du mye av det hjemme/på jobb som du skulle vært kvitt, er det mulig å leie en container kun til dette.

Farlig avfall

Lindum er et godkjent mottak for farlig avfall.

Farlig avfall er avfall som inneholder helsefarlige stoffer, som er skadelig for dyr, mennesker og miljø. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Husholdninger og privatpersoner skal levere farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjent mottak.

Farlig avfall er blant annet maling, lim, lakk, spraybokser (gassflasker), spillolje, løsemidler, rengjøringsmidler, plantevernmidler, lysstoffrør og sparepærer, samt vanlige lyspærer, impregnert trevirke m.m. Medisinrester kan leveres tilbake til apoteket. Se etter faremerkingen på avfallet, og er du i tvil kontakt betjeningen på mottaket.

Hageavfall

Lindum har mottak for hageavfall. Hageavfall defineres som kvist, grener, røtter, løv, gress, halm, høy m.m. Vi komposterer alt hageavfallet som kommer inn. Sluttproduktet blir en næringsrik og viktig råvare inn i vår jordproduksjon.

Godkjenning og deklarering
Alle komposteringsprodukter Lindum produserer må være godkjent i henhold til Gjødselvareforskriften. Lindum må derfor dokumentere dette ved hjelp av analyseresultater.

Fremmede skadelige arter.
Enkelte planter hører ikke naturlig hjemme i norsk natur og kan true biologisk mangfold. Planter kommer gjerne inn via privathager, og kan spre seg derfra til naturen. Myndighetene har opprettet en egen «svarteliste» over uønskede arter på artsdatabanken.no. Når plantene kommer til Lindum med hageavfallet vil kompostering normalt være en sikker måte å uskadeliggjøre frø og røtter på og dermed effektivt bekjempe videre spredning.

I noen tilfeller bør plantemateriale med jord deponeres ved nedgraving på deponiet, evt forbrennes, f.eks Parkslirekne som er gravd opp og fjernet med rotsystem.I tvilstilfeller skal det konfereres med Plantehelsevernet og Mattilsynet ift behandlingsmetode.

Fagsjef har ansvaret for riktig behandling av svartelistearter.

Plantesykdommer.
Hageavfall som leveres på Lindum kan inneholde plantemateriale infisert med sykdommer; nematoder, bakterier, sopp og virus.

Kompostering av plantematerialet vil drepe de fleste sykdomsorganismene. Potetcystenematode PCN (potetål), som regnes som en av de vanskeligste plantesykdommene å bekjempe, spres i hovedsak med settepoteter, avfallsjord, slam og kompost. Virksomheter som behandler kompost og slam må derfor betrakte seg som mulig smittekilde, men hygieniseringen som skjer i en komposteringsprosess skal sikre at smitte ikke spres med det endelige produktet.

En studie gjort ved Bioforsk i 2006 viser at overlevelse av nematoder ble redusert med 99,9% allerede etter kompostering i 8 døgn med en temperatur på minimum 50 °C. Og de overlevende nematodene var ikke i stand til å reprodusere seg. Kompostering med over 50 °C i minimum 10 døgn regnes som en tilfredsstillende metode for hygienisering av PCN.

Gips

Gips er et mineral bestående av kalsiumsulflat, og er hyppig brukt i byggverk både i form av gipsplater og som dekor.

Gjenvinningsstasjonen har egen container til gips fra private med små mengder. Her kastes all gips, ren som uren.  Derso du driver med et større riveprosjekt er det mulig å leie containere til gips.

Isopor

Lindum tar imot isopor (EPS). Husholdningene har på gjenvinningsstasjonen egen container for dette. Kun hvit isopor sorteres ut, og den må være ren og fri for forurensinger.

Isopor brukes som transportbeskyttelse for elektronikk produkter og møbler, og det brukes til å lage fiskekasser for isolasjon og transport i fiskeforedlingen. I tillegg brukes isopor i stor grad som isolasjon i bygg- og anleggsbransjen, og i den senere tid også som grunnmurselementer.

Isopor består av 98% luft og 2% plast og produseres både i Norge og i utlandet. Årlig bruker vi ca 10 000 tonn isopor i Norge. Om lag halvparten av dette er fiskekasser til fiskeindustrien. Resten er stort sett emballasje. I gjenvinningsprosessen blir isopor kvernet, vasket og tørket før granulering. Granulert isopor blir brukt til produksjon av blant annet kabelplater, plastprofiler, deksler, CD-cover, skosåler, kleshengere, plantebrett, innholdet av saccosekker m.m.

Glass

På gjenvinningsstasjonen er det egne beholdere til retur av glass- og metallemballasje fra husholdninger. Glass og metall sorteres i etterkant og går til materialgjenvinning og blir til f.eks. isolasjon og ny emballasje.

Ved å gjenvinne glass- og metallemballasje i Norge sparer vi miljøet tilsvarende energiforbruket til omlag 7 000 husstander. Og glass, det kan gjenvinnes om og om igjen.

Metall

Vi har mottak for jernskrap og metall på Lindum.

På gjenvinningsstasjonen på Lindum sorterer publikum skrapjern og metallavfall i en egen container. Vi mottar alle typer metaller og gjenstander hvor hovedbestanddelen er av metall.
NB! Levering av tomme olje- og drivstofftanker må varsles på forhånd. Med tanken skal det følge et gyldig tankrens-sertifikat.

Eksempler på metaller:

Jernstenger, armeringsjern og eksosrør, stålplater, aluminiumsplater, takrenner, kobberrør og kobberplater, tomme tønner og fat, skruer og spiker, motordrevne hagemaskiner og lignende.(NB! De må være tomme for drivstoff!), radiatorer, parasoller, sykler og barnevogner.

Hva skjer med metallet?

Metallcontainerne kjøres til et sorterings- og defragmenteringsanlegg. Jern og rent metall smeltes om til nye produkter. Sammensattte produkter må separeres før omsmelting til nytt metall.

Visste du at:
Et metallprodukt basert på gjenvunnet metall er like godt som et produkt av ny råvare. Metall kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Dette er god ressursutnytting og samtidig spares mye enrgi. For eksempel brukes det 95 prosent mindre energi i produksjonsprosessen ved å gjenvinne aluminium fremfor å bruke bauxitt (jomfruelig råvare).

For andre typer returmetaller spares:

 • Bly 80%
 • Sink 70%
 • Kobber 60%.

Forurenset jord/masse

Lindum har mottak for lettere og sterkt forurensede masser.

Lindum disponerer flere anlegg for mottak og sluttbehandling av forurensede masser. Disse anleggene har forskjellige konsesjoner og behandlingsmetoder.  Lindum søker å benytte den metodikken som er mest bærekraftig med hensyn på miljø og økonomi.

1) Karakterisering, valg av behandlingsmetode og mottak:
Hver sak blir vurdert av fagpersoner.  De har, sammen med driftssjef, ansvaret for at rett metode blir valgt og at alle rammebetingelser fra myndighetene blir fulgt. Alle analyser og avfallsdeklarasjoner blir lagret, linket til hver kunde. Det samme gjelder vektrapporter.

2) Biologisk behandling:
Lindum utfører 2 typer biologisk behandling av forurensede masser. Vi skiller mellom anaerob og aerob (med og uten luft) nedbrytning av forurensningene.

Ved biologisk behandling av f. eks THC, PAH, glykoler etc. blandes massene sammen med de riktige næringsstoffene og et organisk eller uorganisk strukturmiddel slik at forurensningen, vanninnholdet og næringsstoffene i massene blir homogene. Denne massen blir vendt ved hjelp av maskiner slik at liggetiden for behandlingen blir optimal. Vi tar analyser av massene for å verifisere nedbrytningsgraden før de blir sluttbehandlet, f. eks ved deponering.

Lavere konsentrasjoner av, for eksempel etylenglykol kan råtnes ut i deponibioceller.  Dette gjøres med masser som inneholder mindre mengder anaerobt nedbrytbare organiske forbindelser, og tilfredsstiller kravene til deponering satt av myndighetene. Metan som dannes i disse cellene fanges opp vha vårt deponigassystem. Deponigassen benyttes til produksjon av varmt vann og elektrisitet.

3) Vasking:
Lindum har et vaskeanlegg for oljeforurensede masser. Her tilsettes overflateaktive og pH-regulerende stoffer og massene blir vasket. Oljen blir separert ut av vaskevannet og levert til godkjent mottak. Den vaskede fraksjonen avvannes og blir deponert som lettere forurenset masse. Denne metoden passer for uorganiske masser med relativt høyt oljeinnhold og lite organisk slam.

4) Deponering:
Deponering av lettere forurenset masse, foregår etter myndighetenes gjeldene regler. Våre deponier er konstruert slik at sigevannet blir ledet til behandling, og kvaliteten på sigevannet blir fortløpende nøye overvåket. Dette gjøres for å etterprøve risikovurderingen vi gjør, ut i fra analyser og utlekningstester. Selve håndteringen av massene skjer på en slik måte at det oppstår minst mulig støv. Kvaliteten på deponigassen blir overvåket dels automatisk og dels manuelt. Diffuse utslipp blir jevnlig overvåket vha et spesialkamera som registrerer metan vha IR-teknologi.

5) Mellomlagring:
Lindum har mellomlager for masser fra akutte forurensninger og masser som venter på behandling. Dette er arrangert slik at avrenning fra massene blir ledet inn i sigevannet og det er muligheter for dekking av massene eller justering av tørrstoffinnholdet på mellomlageret.

6) Verifisering:
Ved større leveranser, tas prøver ut for å verifisere karakteristikken. Vi tar ut prøver i henhold til avfallsforskriften og analyserer disse hos et akkreditert laboratorium. Disse analysene blir også lagret linket til kunden.

Slam

Lindum har mottak av slam fra en rekke kommuner og renseanlegg. Prosessene foregår på anlegget vårt i Drammen, samt på vårt anlegg i Oredalen, Hurum.

Kompostert slam lages ved at ferskt slam blandes med granbark og omdannes med luft tilstede. Prosessen utvikler høy temperatur som igjen hygieniserer slammet ved å drepe smittestoffer. Resultatet blir et jordlignende produkt som inneholder mange næringsstoffer og har et høyt innhold av organisk materiale.

Biogassanlegget på Lindum ble kjørt i gang i april. Prøvedriftsperioden var ferdig i august og vi øker stadig belastningen i anlegget. Prosessen fungerer svært bra og anlegget har stabil og god drift.

I dette anlegget skal alt slam behandles fremover. Biogassen som produseres skal brukes til energiformål, enten hos stasjonære brukere eller som drivstoff i større kjøretøy. Bioresten etter utråtningen vil inneholde både næringsstoffer og organisk materiale som vil bli benyttet som gjødsel i landbruk og som råstoff inn i ulike vekstmedier.

Leire

Vi har normalt ikke mottak av leire på Lindum. Imidlertid hender det at vi kan ha behov for ren leire til bruk på anlegget vårt, og kan ta det i mot.

Leire er finkornet jord med en kornstørrelse på mindre enn 0,002 mm. Leirfraksjonen er den fineste fraksjonen som vi får ved sikting av sedimenter. Fraksjonen som har kornstørrelse over 0,002 mm kalles silt. Hadde man kunnet tygge på det kunne man skille det enkelt, – knaser det, ja da er det ikke leire.

Papir og papp

Vi har mottak av både papp og papir på gjenvinningsstasjonen hos oss. I containeren for papir kan det kun leveres rent papir (ikke plastpermer, plastomslag o.l.) Papiret blir levert til materialgjenvinning.

Papp må være ren, ikke tilgriset av mat, maling, etc. Dette går til papirfabrikker og blir ny papp og kartong. Papir og papp er laget av cellulose fiber som kommer fra trær. Trærne har ofte vokst i spesielt utviklet plantasjer, men de kommer også fra urskog. Med 13 modne trær som brukes til å lage et enkelt tonn papir er det viktig å resirkulere papir og beholde trær og skoger i forbindelse med biologisk mangfold, dyreliv og bekjempe klimaendringer. Noe papir er laget av andre fiber kilder som bomull eller hamp.

Hver gang papiret blir resirkulert blir cellulosefibrene mindre og mister styrke. Dette betyr at nye fibre alltid må blandes sammen med resirkulert innhold.

Plast

Vi har mottak av plast på Lindum. Gjenvinningsstasjonen har egne containere for hhv plastkanner / flasker og plastfolie.

Dette er primært for plastemballasje fra husholdninger, og all plasten blir levert til sorteringsanlegg for plastavfall. Er plasten ren og fri for forurensinger, blir den sendt til materialgjenvinning. Motsatt vil den gå til energigjenvinning. Plastemballasje fra Farlig avfall, leveres inn til mottak for Farlig avfall – eneste unntak her er spylevæskekanner.

Har du mye plast du skulle vært kvitt? Ta kontakt med vår containeravdeling for leie av container.

Enkelt sagt kan man si at det trengs 2 liter olje for å produsere 1 kg plast, så det er meget god ressursutnyttelse å gjenvinne plasten til nye produkter som eksempelvis fleecejakker, kontorstoler, bruskasser osv. istedenfor å benytte jomfruelig olje. Det å gjenvinne plast er både klima-, energi- og miljønyttig, i tillegg til at plast veldig ofte er et forsøplingsproblem, samt til stor fare for dyr i naturen.

Sandfang/oljeforurenset sandfang

Lindum har et eget behandlingsanlegg for oljeforurenset sand og slam.