Biogassanlegget

Biogassanlegget i Drammen var for Lindum et nytt steg innen prosessindustri, bygget med den beste tilgjengelige teknologien. Anlegget stod ferdig bygget våren 2012, og har siden vært i drift hver dag 24 timer i døgnet. Her tas det inn kloakkslam fra 9 kommuner i Drammensregionen, ulike fettprodukter fra industri og storkjøkken i tillegg til septik. Bioreaktorene er hjertet i biogassanlegget og stabilitet er et nøkkelord.

Endringer må gjøres kontrollert og gjerne over tid. Oppholdstiden i bioreaktorene er ca 17-20 dager, da vil slammet, fettet og septikken være omdannet til biometangass og biogjødsel. Biometangassen som kommer ut av bioreaktorene er brennbar og kan brukes som energi på linje med fosil gass og andre energikilder. Den er mye brukt som drivstoff på busser og renovasjonsbiler for å få bedre luftkvalitet i byene.

Anlegget stod ferdig bygget våren 2012, og har siden vært i drift hver dag 24 timer i døgnet

Råvarer som kommer inn til anlegget er urene og må derfor hygieniseres (steriliseres). Dette gjøres i en termisk hydrolyseprosess”, trykkoking med damp, der alt varmes opp til minimum 133 °C og holdes der i 20 minutter. I biogassanlegget har vi valgt å bruke en topptemperatur på 160 °C, og for å oppnå det, kreves et trykk på 5-6 bar. Når koketida er over blir trykket redusert raskt til ca 40 °C, så cellevegger og fibrer sprenges og brytes opp i mindre partikler.  Dette gjør det enklere for bakteriene som skal omsette denne ”maten” senere i prosessen.

Drivstoff på busser og renovasjonsbiler for å få bedre luftkvalitet i byene.

Utråtningen skjer i bioreaktorene, eller råtnetankene som de også blir kalt. Biogassanlegget er utstyrt med et eget biologisk luftrenseanlegg som fjerner 90 % av de illeluktende stoffene som oppstår i prosessen. Bakteriene er sensitive, og riktig og jevn temperatur er derfor veldig viktig. I bioreaktorene finnes det to ulike bakteriekulturer. Den ene lager syrer mens den andre lever av disse syrene og produserer metangass. Den syredannende bakterien er mer robust enn den metandannende bakterien, og det er derfor viktig å holde god balanse og sirkulasjon med jevn tilgang på mat. Det tas jevnlige målinger av kjemien i bioreaktorene for å ha best mulig kontroll, for dersom det oppstår ubalanse, kan konsekvensen bli at de metandannende bakteriene slutter å jobbe, mens de syredannende fortsetter å lage syre. Da vil pH i reaktoren falle og gå sur.

Ringen er sluttet, mat blir mat!

Når biometangassen er tatt ut og kjørt på containere dit den skal brukes, står vi igjen med en biogjødsel som er svært rik på nitrogen og fosfor. Denne gjødselen blir levert ut til landbruket eller brukt til jordproduksjon. Denne er svært ettertraktet fordi den er rimelig, og kan i stor grad erstatte bruk av kunstgjødsel. I tillegg har jorda godt av å bli tilført organisk materiale. Da blir jordlivet, plantene og miljøregnskapet bedre. Vi kan da si at ringen er sluttet, for maten som vokste i jorda er nå fordøyd og til slutt blitt tilbakeført som biogjødsel og vil medvirke til å lage ny mat.