Et stort samfunnsansvar

Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld. Dette er vår visjon, og med den har vi påtatt oss et stort samfunnsansvar.

Vi jobber målrettet mot å hele tiden utvikle de beste behandlingsløsningene for avfallet. Lindum er en sentral brikke i det grønne skiftet, og har et stort fokus på å utnytte alle ressursene i avfallet. Et veldig godt eksempel på nettopp det, er biogassen vi produserer på husdyrgjødsel, slam og matavfall. Vi legger ned mye tid, penger og ressurser i dette arbeidet, og er stolte av å spille en viktig rolle for miljøet og fremtiden. Her vil vi gi deg noen smakebiter, og ønsker deg en lærerik reise i vår verden. Scroll i vei!

RETURTRE OGFLISHUGGING

Blant Norges største

Returtrevirke er en økende avfallsfraksjon i Norge. På Lindum tar vi i mot returtre fra privat og næring som kommer fra husbygging, paller eller lignende. Lindum er blant Norges største aktør på håndtering av returtre, og har mobile flishugger-team som reiser rundt i Norge og hugger opp returtre til flis.

Kvalitet

Fliskvalitet er viktig! Lindum sikter flisen så det blir minst mulig finstoff med videre, og kvalitet så ren og høy som mulig. I prosessen fjerner vi metaller, ikke-magnetiske metaller(aluminim m.m), plast og andre urene fraksjoner som kan hemme forbrenningsprosessen hos kunde.

Forskning og utvikling

Transport

Ferdig flis transporteres med bil og båt til ulike kunder som har forbrenningsanlegg, innlands eller utlands.

For miljøets skyld

Forbrenningsanleggene driver i hovedsak fjernvarmeanlegg og forsyner eksempelvis boliger, industriområder og drivhus med varme.

BIOGASS OGKOMPOST

Anlegg

Lindum har et eget biogassanlegg i Drammen som tar inn kloakkslam og matavfall. Samtidig drifter vi også Den Magiske Fabrikken i Tønsberg som tar inn husdyrgjødsel og matavfall. Disse anleggene omgjør avfallet til verdifull biogass og gjødsel, og er viktige elementer i det grønne skiftet.

Mottak av organisk avfall

Hygenisering

I anleggene går avfallet gjennom en prosess der det kokes og stabiliseres før det legges på råtnetanker. Denne prosessen kan du lese mer om her.

Metan

Anleggene produserer store mengder metan som går gjennom et oppgraderingsanlegg og blir til biogass.

Kollektivtrafikk

Denne gassen blir brukt som drivstoff på kollektivtrafikk i sentrale østlandsområder. Blant annet går Ruter sine busser i Oslo på biogass fra Lindum.

Biogjødsel

Når gassen er tatt ut, står vi igjen med en biogjødselmasse som i stor grad tilbakeføres til landbruket, men som også er en råvare inn i vår jordproduksjon, og brukes til ulik forskningsvirksomhet.

KOMPOSTERINGAV HAGEAVFALL

Vi tar imot

Hageavfall er en kombinasjon av gress, løv, kvist og greiner. Lindum får inn mye hageavfall fra privat og næring store deler av året på mange av våre anlegg.

Prosessen

Dette hageavfallet blir kvernet opp slik at vi får fortgang i komposteringsprosessen. Til dette bruker vi spesialmaskiner som er konstruert akkurat for denne jobben!

Kompost

Hageavfallet blir deretter lagt i store ranker som vannes og vendes jevnlig, og blir liggende til det er ferdig kompostert.

Sikteverk

Massen går så gjennom et sikteverk som sorterer ut større kvister og annen rejekt.

For miljøets skyld

Den ferdige komposten blir brukt som råvare i våre rolls royce jordprodukter som selges på det åpne marked.

Forskning og utvikling

Deponering av masser

Vi tar imot

Lindum tar i mot og behandler store mengder lettere og oljeforurensede masser hvert år. Når entreprenører i Norge bygger ut, er det krav om å ta ut prøver av grunnen for å sikre en forsvarlig håndtering av massene. Disse kravene er satt av myndighetene. Forurensede og lettere forurensede masser kan f.eks komme fra nedlagte bensinstasjoner, skytebaner, havbunnen eller andre industriområder. Lindum har tilgang til flere deponier flere plasser i Sør-Norge, og kan derfor ta i mot massene der de oppstår – for miljøets skyld.

Forbehandling

Oljeforurensede masser blir forbehandlet, hvor vi blant annet tar ut store steiner, før det viderebehandles. Klikk her dersom du ønsker å lære mer om behandling av ulike typer forurensede masser.

Naturen hjelper til

Oljeforurensede masser blir behandlet biologisk ved naturens egne bakterieflora som bryter ned forurensningen. Massene tilføres strukturmateriale og legges så til modning. Når analyser viser at forurensningsgraden er tilstrekkelig redusert, blir massene forsvarlig deponert. Deponier har sin plass i den sirkulære økonomien, og ønsker du å lese mer om dette kan du klikke her.

Forskning og utvikling

For miljøets skyld

Lindum sørger for at lettere forurensede masser og ferdig behandlet oljeforurensede masser lagres på deponiene våre, uten fare for utslipp. Deponiene er bygget opp med bunntetting og membraner som sørger for at sigevann blir tatt hånd om på en forsvarlig måte på det lokale renseanlegget.

Komposteremed mark

Biogjødsel

Våre biogassanlegg produserer i tillegg til biodrivstoff en biogjødsel som er veldig næringsrik.

Optimal kompost

Store deler av denne biogjødselen går til landbruket, men de hardarbeidende meitemarkene våre får også sin del. Dette er et resultat av langvarig forskning, hvor vi har funnet den optimale komposten til våre meitemarker.

Næringsrikt og verdifullt

Meitemarkene er hardtarbeidende skapninger og står på dag og natt. De spiser seg så igjennom komposten og bearbeider denne i magen hvor det foregår mye spennende mikrobiologi. Meitemarker går også på do, og det som kommer ut er da langt mer næringsrikt og verdifullt enn det som gikk inn! På Lindum har meitemarkene en egen person som passer på de, og han kjenner våre kompostmeitemarkene og deres behov bedre enn noen annen.

Forskning og utvikling

For miljøets skyld

Det ferdig produktet kalles vermikompost og inneholder ingen meitemark. Meitemarkene blir igjen på Lindum, hvor den tross alt har en arbeidsavtale.  Vermikomposten brukes som råvare i jordproduksjon, og er planlagt som eget gjødselprodukt. Dette er et kvalitetsprodukt som dine planter og grønnsaker vil sette stor pris på å få tilførsel av! Klikk her for å lære mer om meitemarkkompostering.

Løsninger for miljøet og fremtiden

For oss handler ikke avfallshåndtering om å bli kvitt et problem, men om å finne frem til gode løsninger der vi får utnytte ressursene i avfallet. Det ligger år med forskning bak disse løsningene, og tiden vi lever i spiller en sentral rolle; bevisstheten rundt avfall og avfallshåndtering er økende, og nye ideer og metoder vokser frem. Vi er alle enige om at når det gjelder miljøet vårt, må vi gjøre alt vi kan. Lindum tar oppgaven alvorlig, og arbeider hele tiden hardt for å utvikle gode prosesser og metoder for fremtiden – for miljøets skyld.