Løser avfallsutfordringer i gigantisk prosjekt

Lindum leier ut containere til private og bedrifter flere steder i landet. Ikke minst i Odda. Her ligger zinkfabrikken Boliden hvor Norges største landbaserte utbygging pågår. Til denne leverer Lindum kompetanse, containere og maskiner som sikrer trygg avfallshåndtering.

Boliden Odda AS produserer svovelsyre og forskjellige zink-legeringer for spesialbruk. Fabrikken ble etablert så langt tilbake som i 1924. Den ble modernisert i 2004 og regnes i dag som en av verdens mest kostnadseffektive zinkprodusenter. Restmaterialet etter zink inneholder miljøskadelige tungmetaller som bly og kvikksølv. Dette stiller særdeles høye krav til sikker avfallshåndtering.

«Lindum er blant landets fremste eksperter på håndtering av farlig avfall, og har de siste 15 årene vært en viktig bidragsyter for Boliden. Gigantprosjektet har gradvis blitt utvidet. Det er snart investert 9 milliarder kroner i prosjektet, som skal ferdigstilles i 2025. At Lindum er eneste samarbeidspartner på avfallshåndtering, ser vi derfor på som en stor tillitserklæring,» sier Arnfinn Førsund, salgs- og prosjektleder i Lindum.

Masse god hjelp

Boliden har vært kunde av Lindum i 15 år. Fra 1. mars i år er det ingen underleverandører på avfallshåndtering til prosjektet, det er Lindum som server absolutt alt.

«Vi leverer samtlige containere, tar oss av farlig avfall – ja, vi håndterer rubbel og bit. I disse dager er aktiviteten på det høyeste, og vi har måtte øke bemanningen og få flere maskiner. De siste tre årene er omsetningen doblet,» opplyser Førsund.

Før anlegget ble bygget, tok Lindum ut store mengder forurenset masse. Dette ble hentet med båter. Alle masser måtte vekk, og forurenset masse fraktes til deponi. Hele 32 000 tonn masse ble fjernet før utbyggingen.

Problemløsere

«I dag har vi én person på anlegget fire timer hver dag. Han sjekker at alt er på stell, når ting skal tømmes, og er også tilgjengelig for råd og generell bistand,» sier Eirik Stølvei, avdelingsleder for transport i Lindum.

Inne på anlegget går tre biler i daglig drift: Liftbil, krokbil og komprimeringsbil. Lindum bidrar også med å klippe stål, samle stålet og fjerne dette ved behov. De hjelper der de kan.

«Vi er en problemløser for Boliden. Oppstår det noe, ringer de oss. Jobben har mange varierte oppgaver, og en av de viktigste er å håndtere farlig avfall. Vi får daglig spørsmål om hvordan vi kan ta oss av dette, og om vi har løsninger på utfordringene. De finner vi,» sier Stølvei.

Godt samarbeidsklima

Lindum har ukentlige driftsmøter med Boliden for å følge opp. Her adresseres og løses utfordringer – raskt og effektivt. Men det er ikke bare Boliden Lindum samarbeider godt med, også lokalbefolkningen blir ivaretatt. Ullensvang Kommune har litt over 11 000 innbyggere, og Boliden er livsnerven i Odda.

«Boliden har hatt flere infomøter med lokalbefolkningen. Der informerer de blant annet om tiltak når det gjelder støv og støy. Et annet aspekt kommunen setter pris på, er at mange lokale entreprenører er involvert i prosjektet. Vår erfaring er at lokalbefolkningen er godt fornøyd med arbeidet som gjøres,» sier Førsund.

Matnyttig gjenvinning

Lindum har fokus på gjenvinning uansett materiale, og er stadig på jakt etter nye bruksområder. Avfallet fra Boliden sorteres på Lindenes. Noe av dette går til forbrenning. Men det er ikke bare avfall fra selve byggearbeidet, som håndteres forskriftsmessig. Også Lindums kompetanse på andre former for gjenvinning kommer godt med i et så stort prosjekt.

«I tillegg til de på Boliden som bor fast i Odda, bor 1200 ansatte på flytende hotell. Disse spiser frokost, lunsj og kvelds i en stor kantine. Fra bespisningen håndterer vi alt av restavfall, matavfall og lignende. Dette går til Tønsberg, hvor avfallet blir gjenvunnet til biogass,» sier Johannes Solheim, anleggsleder i Lindum.

Etter planen skal anlegget stå ferdig til høsten, men det er ikke usannsynlig at det vil ta noe lenger tid. Lindum kommer uansett til å være en løsningsorientert partner og involvert i den daglige driften – også i årene framover.