Lindum bidrar til mer flytende biogass i markedet

Etterspørselen etter flytende biogass er høyere enn dagens tilbud. Lindum som medeier i Den Magiske Fabrikken i Tønsberg bidrar til å gjøre mer flytende biogass tilgjengelig i markedet. Lindum er ikke i tvil om fremtiden: Vi må gi gass – både i flytende og komprimert form.

Den Magiske Fabrikken dronebilde vår

Transportsektoren søker klimanøytralitet, og biogass er et attraktivt alternativ for mange.

— Biogass- og gjødselproduksjon er en stor del av den grønne satsingen til Lindum. Framover må en del veitransport gå over til mer miljøvennlige løsninger, og marin sektor få pålegg som vil gjøre det stadig mer aktuelt med biogassdrift av sine båter, sier leder for biologiske fraksjoner i Lindum, Per Øyvind Erlandsen.

Det nye flytendegjøringsanlegget ved Den Magiske Fabrikken stod klart på tampen av fjoråret. Fabrikken håndterer matavfallet fra om lag 1,2 millioner innbyggere samt næringsavfall fra både matproduksjon og dagligvarekjeder. Det er Lindum som eier og forvalter avtaler om mottak og behandling av avfall som så behandles sammen med husdyrgjødsel i Den Magiske Fabrikken. I tillegg til å være en leverandør inn til fabrikken på matavfall, er Lindum også inne på eiersiden av fabrikken med 34 % andel sammen med majoritetseier Greve Biogass (66 %). Bak Lindum og Greve Biogass står 11 kommuner som eiere.

Erlandsen fortsetter: — For å videre kunne øke produksjonen vil på sikt andre råstoffer enn matavfall bli aktuelle innsatsfaktorer. Samtidig må vi hele tiden øke kapasiteten ved anleggene våre, og da særlig innen flytende biogass.

«For å videre kunne øke produksjonen vil på sikt andre råstoffer enn matavfall bli aktuelle innsatsfaktorer. Samtidig må vi hele tiden øke kapasiteten ved anleggene våre, og da særlig innen flytende biogass.»

– Per Øyvind Erlandsen

Flytende biogass viktig fremover

Flytende biogass (LBG) utmerker seg på flere måter sammenlignet med komprimert biogass (CBG). Her blir mer energi tilgjengelig i flytende form, som enkelt kan transporteres over lengre avstander, og være med og styrke konkurransedyktigheten.

Flytende gass distribueres via Air Liquide Skagerak til flere aktører både i inn- og utland. I tillegg er det egne fyllestasjoner i Vestfold og Østfold som mottar gass både fra Lindum og Den Magiske Fabrikken.

Med utvidelsene planlagt for Den Magiske Fabrikken vil produksjonen kunne økes fra dagens 11 millioner m3 opp mot 16 – 18 millioner m3 – et viktig bidrag i omleggingen til en klimanøytral og utslippsfri transportsektor.

Lindum eier og driver også et biogassanlegg i Drammen hvor kloakkslam er primære innsatsfaktor. Her produseres det kun komprimert biogass som også utnyttes i transportsektoren.