Lindum med biogass i tankene

Lindums containeravdeling i Drammen har fått nye liftbiler. De opererer nå utelukkende på egenprodusert biogass – produsert i biogassanlegget i Drammen.

To blå biogassdrevne Liftbiler på parkeringsplass

Lindum fortsetter å kjøre på for klimaet. Nylig ankom en topp moderne liftbil containeravdelingen i Drammen. Med det ble Lindums nye bilpark komplett. Liftbilene har gjennomgått en betydelig oppgradering. Kjøring på biogass er et viktig miljøtiltak for å redusere klimaavtrykket når containere fraktes til næringskunder og privatpersoner.

Selvprodusert biogass

De biogassdrevne liftbilene opererer på egenprodusert biogass, og de tankes opp ved Lindums pumpestasjoner. Lindums eget biogassanlegg i Drammen tar blant annet imot kloakkslam fra hele regionen, ulike fettprodukter, fiskeavfall fra industri og septikslam.

Anlegget i Drammen produserer årlig om lag 3,5 millioner kubikk med biogass. Dette tilsvarer 2,1 millioner liter diesel, eller 21 GWh termisk energi, som igjen tilsvarer 5670 tonn CO2 per år. Lindum bruker rundt halvparten av biogassen selv i egne prosesser. Det som selges til transportsektoren sparer miljøet for 1 835 tonn CO2 diesel ekvivalenter per år.

I tillegg til eget biogassanlegg i Drammen, har Lindum 34% eierskap i Den Magiske Fabrikken som er et større biogass anlegg, lokalisert på Sem i Tønsberg kommune.

Din lokale containerutleier

I Drammen består containeravdelingen til Lindum av totalt tre liftbiler og en innleid krokbil for større krokcontainere. I tillegg til å tilby containerutleie i Drammen, har Lindum også avdelinger i Odda og Lillesand. Med lokalkunnskap og godt koordinerte sjåfører, sørger Lindum for å legge opp ruter som minimerer tomkjøringen og reduserer miljøbelastningen.

Lindum har i overkant av 200 faste næringskunder. I tillegg kommer alle privatpersoner og firmaer som leier uten fast avtale. Containerbilene står sjeldent stille, med gjennomsnittlig 80 oppdrag i uken. I høysesong har containeravdelingene til Lindum i overkant av 200 oppdrag ukentlig. Den nye investeringen vil altså gi store miljøgevinster.

Dobbel klimanytte

Biogass er klimanøytralt og bærekraftig. I tillegg til å være et alternativ til fossilt drivstoff, løser biogassproduksjon et avfallsproblem, det gir energi og er et jordforbedringsprodukt til landbruket. Biogass gir dessuten dobbel klimanytte. Gassen lages av avfall, og i prosessen får vi en CO2 og biogjødsel som er gull verdt for matproduksjon.