Et viktig samspill mellom arbeidsliv og utdanning

I Lindum er vi hele tiden på jakt etter nye måter å utnytte ressursene i avfallet på. Et viktig område innen innovasjon og utvikling er studentsamarbeid. Sammen med masterstudent Ada Marie O. Karlsen skal Lindum forske videre på prøvetaking og karakterisering av syredannende bergarter.

Student i laboratoriet ti l Lindum som utfører labforsøk

Studentsamarbeid

Samspill mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner er viktig for at dagens studenter skal få relevant kunnskap innen avfalls- og gjenvinningsbransjen før de kommer ut i arbeidslivet. Lindum samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner, deriblant Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ada Marie O. Karlsen (23) er masterstudent i miljøvitenskap ved NMBU og skriver masteroppgaven sin i samarbeid med Lindum, NMBU og Norges Geotekniske Institutt (NGI). Samarbeidet har oppstått via forskningssenteret, EarthresQue, hvor både NMBU og Lindum er aktive partnere. Senteret har som mål å utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

– Jeg ble introdusert for Lindum på et bedriftsbesøk i mitt første år på masterstudiene. EarthresQue var bindeleddet mellom NMBU og ulike industripartnere som gjorde at jeg fikk mulighet til å skrive masteren min for Lindum innen temaet jeg brenner for, nemlig geokjemi, forteller Ada Marie.

Riktig håndtering av sur gneis

Ada Marie forsker på syredannede bergarter, eller sur gneis. Dette er bergarter som stort sett ligger trygt der de er, men i det øyeblikket de sprenges eller flyttes på og kommer i kontakt med luft eller vann byr på forurensningsproblemer i form av sur avrenning med forhøyede konsentrasjoner av tungmetaller.

– Det er veldig interessant hvordan naturlige forekomster av berg kan bidra til forurensning. Hovedessensen i oppgaven handler om å finne gode analysemetoder for å påvise forurensningspotensialet og kategorisere bergarter slik at forurensede masser kan håndteres og deponeres trygt.

Masterstudenten fattet tidlig interesse for jordvitenskap og geologi. I hjemstedet på Sørlandet har hun stadig sett landbruksarealer gå tapt til fordel for kjøpesentre og leiligheter.

– Det er trist å se at naturen må vike på bekostning av økt fokus på utbygging. All utbyggingen og gravingen setter også stadig søkelyset på syredannende bergarter, og problemstillingen rundt riktig håndtering av avfall vi mistenker kan bidra til forurensing, sier Ada Marie og legger til:

– Interessen rundt sur gneis kom på banen via hydrogeologi, et fag på både bachelor- og masternivå. Hydrogeologi er et spennende fagområde som ble springbrettet til næringssamarbeidet i masteroppgaven. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg får forske på dette temaet i samarbeid med Lindum, og med det få både verdifull veiledning, riktige verktøy og ikke minst relevant yrkeserfaring.

Relevante problemstillinger

Leder for FoU-avdelingen i Lindum, Terje Kirkeng, understreker viktigheten av samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Lindum har i flere år engasjert studenter som har jobbet med problemstillinger som både er relevante for Lindum og eget utdanningsløp.

– Masteroppgaven til Ada er høyst relevant for oss i Lindum. Vi frykter at flere utgravingsprosjekter, spesielt på Sørlandet, fører til at betydelige masser med forurensningspotensial kommer på avveie. Konsekvensene av dette er forsuring av vann, jord og utlekking av tungmetaller, forteller Terje.

Å gi studenter muligheten til å forske på reelle problemstillinger, samtidig som vi også kan bruke resultatene til å videreutvikle metoder for avfallshåndtering er en vinn-vinn-situasjon.

– Ada Marie er full av kunnskap og kompetanse som vi setter pris på i FoU-avdelingen, og vi gleder oss til å se hvilke frukter masteroppgaven, og tilhørende forskning, bærer.

Givende sommerjobb

I tillegg til å skrive masteroppgave i samarbeid med Lindum fikk Ada Marie tilbud om sommerjobb i FoU-avdelingen til bedriften i 2023, et tilbud hun gledelig takket ja til.

– Kort fortalt var det skikkelig gøy, forteller den entusiastiske studenten. Jeg fikk bryne meg på en rekke ulike oppgaver, blant annet biokull-prosjekter, prøvetaking på Lindums anlegg og deponier, og gjennomførte en rekke labforsøk. Jeg følte meg som en ressurs fra start og fikk stor tillitt.