icon-leaf

Kontakt oss

Har du spørsmål kan vår salgsavdeling hjelpe.

Ressurser til biogassproduksjon

Vi driver mottak og behandling av en rekke biologiske avfallsressurser, deriblant matavfall, avløpsslam, fett, husdyrgjødsel, fiskeslam og fiskeensilasje. Biogassen vi produserer av dette avfallet oppgraderes til fullverdig biodrivstoff som busser og renovasjonsbiler fyller på tanken. Vi produserer både komprimert (CGB) og flytende biogass (LBG).

Våre anlegg produserer en biogjødsel av avfallet som tas inn. Biogjødselen er den massen som blir igjen etter at råtneprosessen er ferdig. I et biogassanlegg er dette når biogassen er hentet ut. Gjødselen inneholder verdifulle egenskaper for landbruket som har behov for tilførsel av organisk materiale, struktur og næring til jorda. Lindum leverer biogjødsel basert på slam og matavfall.

Matavfall

Lindum er medeier og samarbeid tett med Den Magiske Fabrikken AS som behandler matavfallet fra om lag 1,2 millioner innbyggere. Dette er matavfall fra husholdningskunder som samles inn gjennom renovasjonsordninger. Over 20 % av Norges husholdningsavfall kommer hit, fra Øst til Vest, og fra Trøndelag i nord til Mandal i Sør.

Den Magiske Fabrikken AS har stor kapasitet og behandler årlig ca.120 000 tonn matavfall og husdyrgjødsel i biogassanlegget. Vi tar imot store mengder næringsavfall fra kunder som dagligvarebutikker, bryggerier, landbruk, slakterier, fiskeindustri, skole- og aldershjem, sykehus, flyplasser og annen type industri.

Avløpsslam

Lindum har to mottaksanlegg for avløpsslam. Til sammen behandler vi årlig om lag 40 000 tonn avløpsslam fra kommunale renseanlegg i store deler av Sør-Norge. Vi har stor kapasitet og løsninger å tilby, enten i egen regi eller via eksterne anlegg vi har gode samarbeidsavtaler med. Vi har den nødvendige fleksibiliteten i våre mottak, og kan ta imot alt fra fast til flytende avløpsslam.

Lindum har mottak og behandling av fett og andre flytende fraksjoner

Fett og væske

Fett og andre flytende fraksjoner er en god akselerator i biogassproduksjonen, og derfor svært interessant for Lindum å motta. Dette kan f.eks. være frityrfett fra storkjøkken, brus og øl fra bryggerinæringen eller melk og fløte fra meierinæringen.  Fraksjonene behandles i biogassanleggene, hvor vi har gode gjenvinningsløsninger på blant annet plastflasker og aluminiumsbokser i tett samarbeid med underleverandører.

Oppdrettsanlegg hvor det er pålegg om å samle opp fiskeslam som må sendes til godkjent behandling

Fiskeensilasje og -slam

Fiskeensilasje brukes som fellesbetegnelse på dyre- og plantematerialer som har gjennomgått en enzymatisk nedbryting. Havbruksnæringen er forpliktet til å sørge for at død fisk, fiskeavskjær og biprodukter fra produksjonen blir håndtert forskriftsmessig. Fiskeslam er et avfallsprodukt fra oppdrettsnæring som inneholder rikelige mengder nitrogen og fosfor. I dag er landbasert oppdrett pålagt å samle opp fiskeslam før avløpsvannet slippes ut i sjøen slik at ikke kystområder blir overbelastet.