Vi tar ansvar!

Lindum er en viktig samfunnsaktør, og er sitt ansvar bevisst. Gjennom tung satsing innen forskning og utvikling jobber vi for å være fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld.

Lindum tar et betydelig samfunnsansvar

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld. Dette er vår visjon. Selskapet er nyskapende både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. I tillegg har Lindum bygd opp solid kompetanse og utviklet nye løsninger som gir reduserte luktproblemer for industrien. Denne plattformen gjør at Lindum i dag er en spydspiss innenfor utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen.

Visjonen støtter også opp om vårt samfunnsengasjement. Bedriften er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder forurenset masse, organisk avfall og slam på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Avfallet inneholder store ressurser som kan utnyttes både til energiformål og til gjenvinning av materialer og råstoffer. Kombinasjonen av dette ligger blant annet bak Lindums tunge satsing på våtorganisk avfall og avløpsslam. Bedriften tar et samfunnsansvar og bygger anlegg for behandling av ulike typer avfall, hvor vi produserer energi i form av biogass, og verdifulle jord- og gjødselprodukter.

Satsingen vår innen forskning og utvikling har gitt resultater både når det gjelder design av behandlingsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. Konsernet har tatt et viktig samfunnsansvar og eier og driver en rekke anlegg og mottak for behandling av avfallet i Norge. Alt for miljøets skyld.

Lindums politikk for HMS og inkluderende arbeidsliv

Lindums politikk for miljø, HMS og arbeidsliv er basert på Lindums visjon – Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld – og Lindums verdier – TENKOM:

1. Lindum skal unngå tap eller skader på mennesker, ytre miljø og materiell, samt arbeide målrettet for et inkluderende arbeidsliv.

2. Alle som arbeider på Lindum skal ha god kjennskap til, og følge våre pålagte krav, prosedyrer og målsetninger knyttet til miljø, HMS og inkluderende arbeidsliv.

3. Jevnlig oppfølging av HMS og et inkluderende arbeidsliv skal bidra til kontinuerlig forbedring og god lønnsomhet i virksomheten.

4. Lindum arbeider for at alle medarbeidere skal trives, være i stand til å utføre sitt arbeid og at ingen skal ta skade av det arbeid som utføres.

5. Lindum sin virksomhet skal i minst mulig grad skape ulemper for nærmiljø.

6. Lindum sin virksomhet skal bidra til at de samlede klima- og miljøbelastninger fra samfunnet reduseres, både gjennom behandlingsløsninger, FoUoI og aktivt samfunnsanvar.

7. Lindum skal arbeide aktivt overfor og sammen med sine kunder for å finne bedre miljømessige løsninger som også kan bidra til verdiskapning. Gjennom sin virksomhet skal Lindum arbeide for å redusere klima- og miljøskadelige utslipp fra egne maskiner, kjøretøy og prosessanlegg.