Våre forretningsområder

Selskapet har en rekke ulike virksomhetsområder som organisatorisk er delt inn i 3 forretningsområder; Forurensede masser og deponi, Biologiske prosesser og Gjenvinning og miljø. For å forstå kompleksiteten av selskapet, og hva de forskjellige områdene har å by på, foreslår vi at du scroller igjennom for å få et innblikk i hvem vi er og hva vi gjør.

DEPONI

Mottak og behandling av forurensede masser er det største virksomhetsområdet i Lindum, og selskapet tilbyr mottak, behandling og deponering en rekke steder på Østlandet, blant annet i Drammen, Tønsberg og Lillesand og i Oredalen, Hurum. Disse anleggene har forskjellige konsesjoner og behandlingsmetoder, slik at Lindum kan dekke kundens totalbehov, nesten uansett hva det skulle være. For å ha tilfredsstillende deponikapasitet jobber Lindum kontinuerlig med å øke tilgjengelig deponivolum, samtidig som vi forsker og utvikler metoder for å gjenbruke disse massene som råvarer heller enn å legge det på deponi.

Den største fraksjonen som tas i mot er lettere forurenset masse. Lindum sørger for at massene lagres forsvarlig på deponier uten fare for utslipp. Lindum har tilgang til flere deponier i Sør-Norge og kan derfor ta i mot massene der hvor de oppstår. På denne måten kan kundene våre få fraktet massene på en effektiv måte, med reduserte klimautslipp og lavere kostnader som resultat.

Deponiene tar også imot oljeforurensede masser og behandler disse biologisk. Her brukes naturens egen bakterieflora på en slik måte at oljeforurensningen reduseres. Disse prosessene tar ofte flere måneder. Når analyser viser at forurensningsgraden er redusert, blir massene forsvarlig deponert.
Det tas også i mot store mengder industrifraksjoner fra ulike industribedrifter. Etter en vurdering av type forurensning iverksettes behandling som sikrer langsiktig stabilitet og redusert forurensning. I 2015 tok vi i mot og behandlet store mengder skytebanemasser fra Forsvaret som har startet arbeidet med opprydning en rekke steder rundt i landet. I dette samarbeidet gjennomføres det også et større forsknings- og utviklingsprosjekt for å finne gode og langsiktige behandlingsløsninger.

Lindum har de mest bærekraftige behandlingsløsningene med hensyn på miljø og økonomi, og har et stort fokus på forskning når det gjelder rensing og nedbryting av ulike forurensninger i masser. På den måten kan vi møte morgendagens krav til håndtering av dette. Våre deponier sikrer en forsvarlig sluttbehandling av forurensede masser slik at disse ikke forurenser naturen. Konsernet har god kompetanse på dette området, og arbeider fortløpende med optimalisering av deponidrift for å redusere miljøulempene som lukt og gassutslipp.

Fra deponiet i Drammen tas det ut metangass som renses og brukes som drivstoff på gassmotorer og gassbrennere som produserer elektrisitet og varmt vann. Dette gir energi til biogassanlegget i Drammen samtidig som det er med på å forsyne om lag 200 husstander i nærområdet med fjernvarme og varmt vann.

985000

TONN TIL DEPONI I 2018

35

SYSSELSATTE I 2018

Jan Berget (73)

Maskinfører, Drammen

Jan fører gravemaskin og hjullaster på deponiet i Drammen, hvor han hovedsakelig jobber med mottak og behandling av oljeforurensede masser.

-Jeg har jobbet i Lindum siden 1995 år, men ble først fast ansatt i 2014. Tidligere har jeg blant annet bidratt med å grave gassgrøfter, men nå tar jeg i mot oljeforurensede masser, sikter og blander inn gjødsel og litt struktur før de legges i ranker og hauger for nedbrytning av oljestoffene. Jeg er nå noen år over pensjonsalder, men trives veldig godt på Lindum og synes det er en god og sosial arbeidsplass.

– I forbindelse med byggeprosjekter i områder hvor det har vært industri eller tankanlegg, f.eks bensinstasjoner og oljetanker, graves det opp forurensede masser.


Lise Schyttelvik Sauer (25)

Vektoperatør/servicemedarbeider, Oredalen

Lise jobber som vektoperatør på deponiet i Oredalen med mottak av kunder, registrering av vekt og kontroll av hva som leveres.

-Jeg har arbeidet på Lindum siden 2012 og har ansvar for å kontrollere at det som leveres er i henhold til hva som er meldt inn. Jeg rapporterer så dette inn til regnskapsavdelingen, og til kunder som ønsker det, forteller vektoperatøren. På anlegget i Oredalen er det hovedsakelig mottak av forurensede masser og betong, som senere deponeres. Lise har vært ansatt i Lindum siden 2013, og beskriver Lindum som en bedrift som jobber aktivt for å ta vare på miljøet.

-Deponiet vårt er opparbeidet med membran og sigevannsrør som forhindrer at forurensningene vil komme ut i naturen.


Rolf Huseth (59)

Produksjonsleder, energi

Rolf jobber med å forsyne Lindum og boligfeltet Knive med energi i form av varme og varmtvann.

-Deponiet vårt produserer mye gass, og for at ikke disse skal trekke opp i atmosfæren er vi pliktet til å ta den ut. I Lindum har vi utnyttet denne gassen godt, og har forsynt både oss selv og Knive boligfelt med varmt vann og strøm. Jeg er ansvarlig for vedlikehold og drift av pumpene og det elektriske anlegget, men tilkaller assistanse hvis nødvendig, forteller Rolf. Han har arbeidet på Lindum i 16 år, og synes jobben byr på spennende utfordringer og et godt miljø.

– Vi er ikke pliktet til å gjøre annet enn å brenne denne gassen, og jeg mener derfor Lindum har utnyttet den godt!

BiologiskeProsesser

Biologiske Prosesser er et svært spennende virksomhetsområde for Lindum. Her ble det i 2015 tatt imot 125 000 tonn ulike organiske fraksjoner til behandling. Målet er å utnytte både næringsstoffene og energien i dette avfallet på en miljømessig god måte.

Lindum er en stor aktør i Norge på behandling av kloakkslam. Dette får vi fra renseanlegg over hele Sør-Norge. I Drammen går kloakkslammet inn i et biogassanlegg. Her lages biodrivstoff med ca 98 % metangass. Denne brukes på busser og større biogasskjøretøy i Østlandsområdet. Bioresten som blir igjen etter behandlingen brukes som gjødsel til landbruket og som råvare i jordproduksjonen på Lindum i Drammen. Dette er en svært miljøvennlig behandling av kloakkslam.

I Hurum, Kviteseid og i Eidfjord rankekomposteres kloakkslammet utendørs. Komposten brukes til gjødsel og jordproduksjon. Våtorganisk avfall (matavfall) er et satsingsområde for Lindum. I Drammen har selskapet et forbehandlingsanlegg der det lages matsubstrat til biogassanlegg. Lindum vant i 2015 konkurransen om å drifte biogassanlegget ”Den Magiske Fabrikken” i Tønsberg. I dette anlegget skal det behandles opp til 50.000 tonn matavfall sammen med 60.000 tonn husdyrgjødsel. Også her vil sluttproduktet bli biodrivstoff og en flytende biorest som landbruket i nærområdet vil benytte som gjødsel. Anlegget startet opp prøvedrift i 2015, og planlegges å være i full produksjon i løpet av 2016.

Lindum behandler også store mengder hageavfall. Noe av dette hugges opp til flis og brukes til oppvarming, mens hoveddelen komposteres og brukes inn i jordproduksjon. Lindum har derfor en betydelig produksjon av kompostjord i både bulk og sekk som selges til privat-og næringsmarkedet. Ved å behandle og utvikle disse kompostene, gjenbrukes ressursene i det biologiske avfallet, noe miljøet nyter godt av! Lindum har solid kompetanse på dette området, og fokuserer mye på FoU for å videreutvikle behandlingsmetoder og jordprodukter -for miljøets skyld.

125000

TONN ORGANISK I 2018

39

SYSSELSATTE I 2018

Mads Blom (28)

Driftsoperatør, Den Magiske Fabrikken, Tønsberg

Mads drifter fabrikken og sørger for at alt går som det skal. Han følger med på skjermer, tar prøver og går sjekkerunder.

–Vi jobber for å optimalisere driften av fabrikken og få mest mulig ut av avfallet vi
tar inn. Vi utnytter avfallet og produsere gass og biogjødsel. Det bidrar til å redusere utslipp. Eksempelvis går alle renovasjonsbilene
i området på gass fra oss. På sikt
er målet å få alle bussene til å gå på det også, forteller driftsoperatøren. Han har vært ansatt i Lindum siden høsten 2015 og synes det beste med arbeidsplassen er det innovative miljøet, fleksibiliteten og imøtekommenheten.

– Den Magiske Fabrikken og jobben vi gjør her, er en viktig del av Lindum. Vi bidrar positivt til bedriftens miljøarbeid og gode omdømme.


Zeben Putnam (46)

Avdelingsleder, biologisk behandling, Vestlandet

Zeben er ansvarlig for oppfølgingen av kompostanleggene på Vestlandet. Han veileder og tilrettelegger slik at de som styrer disse anleggene, kan utføre jobben sin på en god måte.

-Jeg jobber for å skape en god informasjonsflyt. Det er viktig å samarbeide med FoU og utvikle oss, samtidig som vi må innfri de regler og krav vi er underlagt fra myndighetene, sier avdelingslederen. Han bidrar i utviklingsarbeidet på området, og arbeider for at Lindum skal være en respektert aktør med et langsiktig perspektiv og god service. Han har jobbet i Bioplan siden 1999, som i .. ble kjøpt opp av Lindum. Han synes jobben er allsidig og faglig spennende og samtidig meningsfull.

– Vi legger avfallspyramiden til grunn i alt vi gjør, og ønsker en best mulig ressursutnyttelse med minst mulig miljøbelastning.


Tom Inge Hole (52)

Markedsansvarlig jord og kompost, Drammen

Tom Inge er ansvarlig for salg av jordproduktene til Lindum, i tillegg til jordproduksjonen og pakkeriet i Drammen.

-Vi arbeider for å utnytte de biologiske ressursene på en optimal måte. Vi får hageavfall og slam inn, og behandler dette så det blir gode jordprodukter til hage og landbruk. Som markedsansvarlig deltar jeg på messer og ønsker å øke kunnskapen rundt god jord, forteller Tom Inge som er opptatt av at Lindum skal ha den beste jorda å selge. Han har vært ansatt i Lindum i et år, og kjenner seg godt igjen i bedriftens verdier.

– Vi har miljøet i fokus, og jordforskningen jeg deltar i, bidrar til at vi hele tiden utvikler nye og bedre jordprodukter. Arbeidet vi gjør med å redusere torvandelen i jorda er et viktig grep for miljøets skyld.

Gjenvinningog Miljø

Konsernet har virksomhet innenfor kverning av returtre, containerutleie og transport i tillegg til en egen avdeling som selger produkter og kompetanse innen luktreduksjon.

Det er ulike aspekter, lovreguleringer, utfordringer og behov knyttet til håndtering av avfall. Lindum jobber for å møte våre kunder tidlig slik at vi kan ta hånd om avfallet så høyt som mulig i næringskjeden. Slik tilgjengeliggjør vi Lindums kompetanse og tilbyr helhetlige løsninger for våre kunder fra avfallet oppstår til det er sluttbehandlet.

Flishugging er et satsingsområde for Lindum. Vi har flere mobile team som opererer i hele Sør-Norge, og kan tilby hugge- og kvernetjenester av ulike fraksjoner, for eksempel rivningstrevirke eller hageavfall. Vi tilbyr våre kunder å håndtere hageavfall og trevirke fra A til Å, som innebærer hugging og sikting av avfallet samt transport og slutthåndtering. Blant annet avsetter vi flis til fyringsanlegg som brukes til varmeproduksjon i eksempelvis drivhus.

I Drammen og omkringliggende kommuner tilbyr vi containerutleie til privat- og næringsmarkedet. Vår avdeling i Odda har utleie av containere til privat og næring, men tilbyr i tillegg transporttjenester mellom øst-og vestlandet. Vi sorterer og håndterer det blandede avfallet som kommer inn til Lindum slik at ressursene i avfallet blir utnyttet og behandlet på en miljømessig riktig måte.

Avdelingen Clairs arbeider kan tilby rådgiving innen lukt, samt teknologiske installasjoner knyttet til luktreduksjon. Det er levert luktrenseløsninger til flere biogassanlegg, kommunale renseanlegg og luktrenseløsninger til industrien. Denne avdelingen tilbyr sine tjenester og produkter i hele Norge.

290000

TONN TIL GJENVINNING I 2015

76

SYSSELSATTE I 2015

Trine Gunnulfsen (43)

Administrasjon og lagermedarbeider i CLAIRS, Skien

Trine holder kontroll på lageret og bistår ellers der det er behov.

-Arbeidsdagen min er variert, og er en fin blanding av arbeidstøy og pentøy. Jeg er stolt av å være en del av Lindum, og har en god følelse for jobben min. Jeg forsøker å lette andres arbeidsdag, og tar tak i de tingene som gjerne faller mellom to stoler, sier hun. Hun har vært ansatt i Lindum i 1,5 år, og synes det er spennende å jobbe i en fremoverlent bedrift i stadig utvikling. CLAIRS gir Lindum en bredde, og styrker selskapets miljøprofil med sin kompetanse innen luktreduksjon.

-Vi opplever at folk er mer opptatt av lukt, og avfall genererer gjerne lukt. CLAIRS har mange gode løsninger, og vi renser lufta og gjør det mer behagelig å være nabo til et avfallsanlegg!


Nå har du fått et innblikk i hvem vi er, men om du ønsker å vite enda mer om Lindum kan du for eksempel lese om vårt samfunnsansvar eller vår forskning- og utviklingsvirksomhet.