Vi tar ansvar!

Lindum er en viktig samfunnsaktør, og er sitt ansvar bevisst. Gjennom tung satsing innen forskning og utvikling jobber vi for å være fremst bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld.

Vi er vårt ansvar bevisst

Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld. Dette er vår visjon. Selskapet er nyskapende både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. I tillegg har Lindum bygd opp solid kompetanse og utviklet nye løsninger som gir reduserte luktproblemer for industrien. Denne plattformen gjør at Lindum i dag er en spydspiss innenfor utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen.

Visjonen støtter også opp om vårt samfunnsengasjement. Bedriften er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder forurenset masse, organisk avfall og slam på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Avfallet inneholder store ressurser som kan utnyttes både til energiformål og til gjenvinning av materialer og råstoffer. Kombinasjonen av dette ligger blant annet bak Lindums tunge satsing på våtorganisk avfall og avløpsslam. Bedriften tar et samfunnsansvar og bygger anlegg for behandling av ulike typer avfall, hvor vi produserer energi i form av biogass, og verdifulle jord- og gjødselprodukter.

Satsingen vår innen forskning og utvikling har gitt resultater både når det gjelder design av behandlingsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. Konsernet har tatt et viktig samfunnsansvar og eier og driver en rekke anlegg og mottak for behandling av avfallet i Norge. Alt for miljøets skyld.

Lindums politikk for HMS, kvalitet og inkluderende arbeidsliv

Lindum skal være den foretrukne samarbeidspartner innen avfallshåndtering enten dette er for private eller offentlige aktører. Lindum skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass. Lindums virksomhet skal i alle ledd etterleve gjeldende lover, forskrifter, tillatelser og andre aktuelle krav.

Lindum skal levere gode miljømessige løsninger med riktig kvalitet. Selskapet skal skape langsikte verdier for eier, samarbeidspartnere, kunder og ansatte. Langsiktig verdiskapning krever kontinuerlig forbedringer i alle ledd i Lindums virksomhet.

Lindums politikk for miljø, HMS og arbeidsliv er basert på Lindums visjon: Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld, og Lindums verdier forkortet til TENKOM:

 • Troverdige
 • Entusiastiske
 • Nyskapende
 • Kunnskapsrike
 • ROmslige
 • Miljøbevisste

Vår visjon: Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning – for miljøets skyld

 «Fremst» uttrykker våre ambisjoner og refererer til at det alltid er rom for å strekke seg uavhengig av posisjon i øyeblikket. En forutsetning for å være «fremst» for Lindum, er kontinuerlig forbedring og utvikling – med riktig miljø-, sikkerhets- og kvalitetsfokus.

«Bærekraftig ressursgjenvinning» reflekterer innovasjon og det å gjenskape verdi av brukte ressurser – uten å utsette miljøet for ytterligere belastning. Det er gjennom bærekraftig ressursgjenvinning at vi i Lindum skaper kvalitet og verdier for våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere, vår eier – og ikke minst for kommende generasjoner.

«For miljøets skyld» uttrykker det totale samfunnsansvaret Lindum utøver ved å utvikle gode miljøløsninger for behandling og gjenbruk av ressurser, avfall, forurensede masser, og alt som inngår i dette arbeidet.

Lindums visjon er ment å brukes både internt og eksternt. Internt som noe å strekke seg etter og eksternt for å vise omverden hvilken retning Lindum går og hva Lindum skal bidra med.

Politikken konkretiseres i følgende punkter:

 1. Lindum skal unngå tap eller skader på mennesker, ytre miljø og materiell, samt arbeide målrettet for et inkluderende arbeidsliv.
 2. Alle som arbeider på Lindum skal ha god kjennskap til, og følge våre pålagte krav, prosedyrer og målsetninger knyttet til miljø, HMS og inkluderende arbeidsliv..
 3. Jevnlig oppfølging av HMS og et inkluderende arbeidsliv skal bidra til kontinuerlig forbedring og god lønnsomhet i virksomheten.
 4. Lindum arbeider for at alle medarbeidere skal trives, være i stand til å utføre sitt arbeid og at ingen skal ta skade av det arbeid som utføres.
 5. Lindum sin virksomhet skal i minst mulig grad skape ulemper for nærmiljø.
 6. Lindum sin virksomhet skal bidra til at de samlede klima- og miljøbelastninger fra samfunnet reduseres, både gjennom behandlingsløsninger, FoU og aktivt samfunnsansvar.
 7. Lindum skal arbeide aktivt overfor og sammen med sine kunder for å finne bedre miljømessige løsninger som også kan bidra til verdiskapning. Gjennom sin virksomhet skal Lindum arbeide for å redusere klima- og miljøskadelige utslipp fra egne maskiner, kjøretøy og prosessanlegg

ISO-sertifiseringer

ISO 14000 er en serie internasjonale standarder som er etablert for å hjelpe virksomheter med å minimere negativ påvirkning av miljøet (med tanke på forurensing til luft, vann eller land). Lindum har vært sertifisert etter ISO 14001 siden 2014, og ble i 2016 sertifisert etter den oppdaterte standarden ISO 14001:2015 for miljøledelse.

I 2020 ble Lindum resertifisert på ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse og ISO 14001:2015.