Anlegget kan ta imot:

 • Forurensede gravemasser
 • Tegl og rivingsbetong med/uten armering
 • Ikke-gjenvinnbart produksjonsavfall fra industri
 • Sandfang og ristgods
 • Slam fra oljeutskillere
 • Oljeforurensede masser til behandling
icon-leaf

Leveranser må avtales på forhånd

Er avfallsfraksjonen du ønsker hjelp til ikke på listen, kan du ta kontakt med en av våre salgsrådgivere for å finne en løsning.

Anlegget i Tønsberg

Anlegget til Lindum i Tønsberg ligger i nærheten av bebyggelse og annen industrivirksomhet. Vi bryr oss om våre omgivelser, og vet at vår virksomhet tidvis kan være til ulempe for våre nærmeste naboer når det gjelder støy, støv og lukt. Dette er faktorer vi jobber kontinuerlig med å forbedre, og noen av våre siste tiltak er:

 • Asfaltering av store arealer inkl. anleggsvei for bl.a. reduksjon av støv
 • Ny skiltplan for smidigere og hensynsfull trafikk i og rundt Rygg Miljøpark
 • Jevnlig kosting og vanning av anleggsveier og annen infrastruktur i tørre perioder
 • Faste rutiner for plukking av flygeavfall og generell skjøtsel av alle arealer i miljøparken
 • Støyanalyse for å kvalitetssikre at dagens drift er iht. tillatelse
 • Luktforbyggende tiltak som umiddelbar overdekking av avfall med mulige luktutfordringer

Masser av trygghet

Moderne deponier er avanserte konstruksjoner som tar vare på jord- og steinmasser som inneholder miljøskadelige stoffer. Trygt og sikkert. For all fremtid.

Barn som jobber med miljø og forskning sponsorat fra Lindum

Ringvirkninger – vi bidrar så flere kan

Verden trenger sunne, friske og kunnskapsrike unge voksne som forstår utfordringene verden står i og tar initiativ til å bidra tilbake. Vi ser på det som positive ringvirkninger, og vi vil bidra der vi kan. 

Som en del av vårt samfunnsansvar – og å være en ansvarlig nabo – ønsker vi å bidra aktivt i de nærmiljøene hvor vi har fast virksomhet. Vi kaller vårt sponsorat Ringvirkninger, og ønsker gjennom det å støtte aktiviteter som bidrar til bedre helse blant barn og/eller øker deres kunnskap om temaer innen klima, miljø, energi og avfall.

Forurensede masser

Vi har flere mottak sentralt på Østlandet, og mottakskapasitet for de fleste forurensningsgrader. Vi har kompetanse og erfaring, og setter vår stolthet i å hjelpe deg som kunde til en god løsning.