Lindum tar i mot store mengder masser med ulik forurensningsgrad. Dette kan være masser fra industritomter, bensinstasjoner eller som for eksempel er hentet opp fra havet. Lindum har lang erfaring innen deponidrift, og behandler de ulike massene på ulik måte.

Gravemasser som fjernes fra bolig og eller industriområder er gjerne forurenset med tungmetaller og andre elementer som er uønsket i mat og drikke.  Vi har gjennom år med aktivt forskningsarbeid utviklet effektive metoder som stabiliserer massene og slik forhindrer at tungmetallene sprer seg fra den forurensede grunnen til miljøet.

Disse metallene er på den andre siden gjerne svært ettertraktet til ulike industrielle formål, og kan siden gjenvinnes.  Vi behandler også metallet fra skytebanevoller ved å fjerne prosjektiler fra massene, så resten kan gjenvinnes.

Lindum har et avvanningsanlegg for oljeforurenset slam. Slammet tilsettes overflateaktive stoffer og avvannes i egne avvanningscontainere. Det fraseparerte vannet som oppstår i prosessen behandles i et eget renseanlegg før det leveres til godkjent mottak. Avvannet slam tilsettes næringsstoffer og går gjennom en komposteringsfase hvor oljemolekylene brytes ned.

Vi mottar og behandler også gravemasser som er forurenset av olje. For eksempel fra masseutskifting på gamle industritomter eller etter lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Behandlingen består i å sikte massene før de blandes med næringsstoffer og et organisk eller uorganisk strukturmiddel. Deretter legges massene opp i ranker, vendes og luftes for å få en best mulig nedbrytning av forurensningen. Dette er en biologisk renseprosess hvor de naturlig forekommende bakterier i massene som utfører nedbrytningen. Vi tar kontinurlig analyser av massene underveis for å hele tiden verifiserer nedbrytningsgraden før vi går over til endelig sluttbehandling, f.eks deponering.