På Lindums anlegg i Drammen står nå et pyrolyseanlegg klart for produksjon av biokull. Anlegget er et sirkulært kinderegg: Det kan håndtere problemavfall forsvarlig, bidra til å redusere klimagassutslipp og lage verdifulle biprodukter for blant annet jordbruket.

Biokull er det produktet man får når organisk avfall som treflis, hageavfall og slam blir brent ved høye temperaturer og uten tilførsel av oksygen i en prosess kalt pyrolyse. Bruk av biokull er en teknologi for karbonfangst og -lagring (CCS) som har fått mye oppmerksomhet i klimadebatten, og det med god grunn:

– I pyrolysen gjøres materialet om til et karbonrikt kull, samtidig som det produseres en energirik syngass. En av biokullets mange gode egenskaper er at det binder karbonet som ellers hadde blitt sluppet ut som CO2 i atmosfæren, forklarer Thomas Hartnik, forskningsleder i Lindum og fortsetter: Bruk av biokull som jordforbedringsmiddel øker fruktbarheten og karbonlagringen i jorda samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Effekten vil også være stor for metallurgisk industri der fossilt kull er en nødvendig, men lite miljøvennlig ressurs. Å erstatte denne med biokull vil hjelpe industrien til å nå sine klimamål.

En av biokullets mange gode egenskaper er at det binder karbonet som ellers hadde blitt sluppet ut som CO2 i atmosfæren.

- Thomas Hartnik, forskningsleder Lindum

Mer enn en løsning for landbruk og industri

Pyrolyse av organisk avfall produserer ikke bare verdifulle produkter for landbruk og industri. Den høye temperaturen i prosessen ødelegger også plast og mange miljøgifter i avfallet, noe som er gode nyheter når man ønsker å gjenvinne avfall til nye ressurser. Samtidig som miljøgifter destrueres kan energien i råvarene utnyttes ved at syngassen brennes med høy grad av energiutnyttelse.

– Vi vil gjerne gjenvinne ressursene i avfallet, men ikke miljøgiftene, og dette kan pyrolyse og produksjon av biokull hjelpe oss med, forklarer Hartnik.

- Vi vil gjerne gjenvinne ressursene i avfallet, men ikke miljøgiftene, og dette kan pyrolyse og produksjon av biokull hjelpe oss med.

- Thomas Hartnik, forskningsleder i Lindum

Industripilot

Pyrolyse og produksjon av biokull har de siste årene blitt lansert som en karbonnegativ teknologi som kan bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål.

– Anlegget på Lindum karakteriseres som en industripilot, og vi har med oss et bredt spekter av samarbeidspartnere fra industrien og på forskningssiden, sier adm. dir. Pål Smits. Han trekker frem Scanship som en sentral samarbeidspartner, og forteller at prosjektene som skal gjøres i anlegget blir støttet av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Investeringen i anlegget er støttet av Enova, noe som har vært utløsende for å gjennomføre prosjektet.

– Ved å bruke biokull i landbruket og industrien, og dermed erstatte fossile produkter, øker vi materialgjenvinning av organisk avfall samtidig som vi bidrar til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser om kutt i klimagassutslippene. Dette er viktige grep i veien mot en sirkulær økonomi, avslutter Smits.

Lindums Gorm Thune (f.h) og Thomas Hartnik viser stolt frem biokull som i samarbeid med Scanship og Paal Jahre Nilsen (t.v) skal testes i nytt pyrolyseanlegg på Lindum i Drammen.