Vet du at plantejorda du kjøper på hagesentret ofte inneholder svært lite jord og mest torv? Denne torva er hentet fra myrer, og myrer har en viktig funksjon. Når torva er tatt ut står det en ødelagt myr tilbake, og millioner av fugler, insekter og viktige mikroorganismer mister tilholdsstedet sitt . Det er derfor viktig at vi er bevisste dette før vi drar til butikken for å handle jord til hagen. Det finnes nemlig mange andre, mer miljøvennlige alternativer til torv!

En viktig funksjon

Våtmark dekker omtrent 10 % av Norges areal og har mange viktige funksjoner. Våtmark kan rense vann, og ved store nedbørsmengder dempe virkningen av flom. Noen planter i våtmark kan suge opp vann tilsvarende 40 ganger sin egen vekt. I norske våtmarker lever mer enn 3000 arter leddyr, de fleste innsekter. Våtmarker er en viktig hekke- og rasteplass for mange trekkfugler, og de næringsrike myrene i lavlandet er levested for mange andre arter. Reduksjonen i areal og tilstand har ført til at mange arter av blant annet biller, karplanter og sommerfugler, nå vurderes som truet.

Ikke bærekraftig

Når myra ødelegges, mister ikke bare insekter, fugler og planter hjemmet sitt, men myr er en type våtmark som inneholder store mengder karbon lagret gjennom tusenvis av år. Torvuttak medfører derfor store klimagassutslipp, og prosessen er på ingen måte bærekraftig.I løpet av et år tilsvarer det norske forbruket av torv til hager et like stort klimautslipp som utslippet til 15 000 personbiler – eller en kjøretur 5 000 ganger rundt jorda langs ekvator” heter det i en rapport utarbeidet av Fremtiden i våre hender for Avfall Norge.

Miljøvennlig kompost

Heldigvis finnes det gode alternativer til torvstrø som hver og enkelt av oss kan lære mer om og slik bidra for å verne om miljøet. Kompostjord, kompostblandet jord, kokosfiber eller sagflis er alle gode erstatninger og også fornybare ressurser. Planter trenger ikke torv, men har blitt brukt i blomsterjord på grunn av sine luftige og (holder på vann) egenskaper som gir god vekst såfremt det tilføres næring i form av kunstgjødsel. Miljøvennlig kompost har de samme egenskapene, og lages for eksempel av kildesortert matavfall og hageavfall i biogass- eller kompostanlegg. Denne komposten har et rikt næringsinnhold og et mikroliv som planten trenger for å vokse og holde seg friske.

Viktige næringsstoffer

Kompostering av mat- og hageavfall sikrer gjenbruk av en rekke livsviktige stoffer det er begrenset mengde av, og gjør bruken av fossil kunstgjødsel overflødig. Hurra! Det finnes i dag mange anlegg rundt om i Norge som produserer ulike typer kompost og biogjødselprodukter, hvor Lindum er et av disse. Vil du lese mer om Lindum sin jordproduksjon kan du klikke her.