Lindum har i 2015 utvidet virksomheten ytterligere innen industriell prosessering. I løpet av året har vi etablert ny virksomhet i form av tankvask og rensing av prosessvann, startet opp driften av Den Magiske Fabrikken i Vestfold, etablert oppgraderings-anlegg for biogass med drivstoffproduksjon, og satt i gang flere FoU-prosjekter som vil løfte Lindum videre fremover.

Når kunden har satset på miljøvennlige løsninger med Lindum som leverandør, skal kunden med sikkerhet kunne vite at Lindum er en stabil og robust leverandør over tid

Fremtiden vil stille større krav til behandling av det vi karakteriserer som avfall. Avfallet skal i størst mulig grad behandles slik atressursene enten kan inngå direkte i kretsløpet, eller bli råvare for nye produkter. Lindum har gjennom snart 20 år bygget solid kompetanse som er verdifull ballast i en slik utvikling.Å være leverandør av råvarer eller ferdigprodukter stiller store krav til stabil leveringssikkerhet. Dette innebærer at alle prosesser må profesjonaliseres slik at kunden til enhver tid får sine varer. Lindum har i alle år fokusert på å sikre kundens behov for alltid å kunne få levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet i tråd med de krav og forventinger som er stilt. Som produsent av nye råvarer og produkter må det fokuseres på det samme prinsippet. Når kunden har satset på miljøvennlige løsninger med Lindum som leverandør, skal kunden med sikkerhet kunne vite at Lindum er en stabil og robust leverandør over tid, både når det gjelder kvantitet og kvalitet. Innenfor behandling av organisk avfall har Lindum lenge levd opp til dette. De egenskapene tar vi med oss når vi nå utvider virksomheten innen nye områder.

Kvalitetskrav og -kontroll i alle ledd er et viktig element

Lindum har arbeidet for å strømlinjeforme hele verdikjeden fra innsamling og mottak av rivningstrevirke til leveranse inn til ulike brenselsanlegg for flis. Kvalitetskrav og -kontroll i alle ledd er et viktig element. Gjennom krevende produksjonsprosesser har Lindum klart å skape en stabil og sikker leveranse av flis til riktig kvalitet for ulike brenselsanlegg. Riktig kvalitet på flisen som leveres er viktig for en optimal drift og reduserte kostnader.

165 medarbeidere

Menneskene og kompetansen

Det har vært en stor vekst i antall ansatte de senere år grunnet nye virksomheter i konsernet. I skrivende stund er vi 165 medarbeidere. Lindum har alltid hatt fokus på kompetanseutvikling hos medarbeiderne i organisasjonen, og tilbyr videreutvikling gjennom relevante kurs og opplæring. Mange ansatte har de senere år tatt fagbrev innen gjenvinning, flere har deltatt på MEF sin drifts- og mellomlederskole og en del tar annen videreutdanning både innen økonomi og mer tekniske fag. En stadig større del av virksomheten består av prosessanlegg. Det gjør at Lindum har fokus på å rekruttere medarbeidere med fagkompetanse innen prosess, både på fagarbeider- og høyskolenivå. Vi ser videre et kommende behov for ekspertise innen fagområder vi tradisjonelt ikke har hatt behov for.

For Lindum har kunnskap, talent, dyktighet og klokskap vært våre viktigste suksessfaktorer, som bidrar til at våre ansatte i fellesskap kan utvikle gode løsninger. Felles bedriftskultur er avgjørende for vår organisasjon, og vi legger stor vekt på åpenhet, god kommunikasjon og samarbeid på tvers. Vi arbeider innenfor en del nisjeområder og skreddersyr løsninger for våre kunder. Dette mener vi skiller oss fra våre konkurrenter. Lindums medarbeidere og deres kompetanse gjør oss i stand til å tilby kundene våre gode og lønnsomme løsninger, i tråd med vår visjon.