Også i fremtiden vil det bli produsert varer som forbrukes og til slutt kastes. Derfor er gjenvinning en bærebjelke i det grønne skiftet.

Lindum er en viktig bidragsyter i flere av nivåene i avfallspyramiden. Via våre ansatte på gjenvinningsstasjonene bidrar vi med å spre veiledning og kompetanse på disse områdene hver eneste dag. Å endre fokus og adferdsmønster i en region, en nasjon og en hel verden er ingen enkel sak, men med en klar målsetting og konkrete tiltak har Lindum stor tro
på en grønn fremtid.
Materialgjenvinning handler om å nyttiggjøre avfall og restprodukter slik at de kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. Lindum gjenvinner slam, mat- og hageavfall til næringsrik jord og kompost, rivningstrevirke til flis og sorterer ut verdifulle ressurser i avfallet som kommer inn. Ressursene blir ivaretatt og brukt på ny, noe som er et sentralt mål i det grønne skiftet. I 2016 overtok Lindum driften av fem gjenvinningsstasjoner for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), som samler inn avfallet fra innbyggerne i vår region.

Materialgjenvinning handler om å nyttiggjøre avfall og restprodukter slik at de kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter.

På sorteringsplata i Drammen sorteres metall ut for gjenvinning i tillegg til andre fraksjoner som kan inngå i produksjon av nye produkter. Gjennom containervirksomheten og gjenvinnings-stasjonene får også Lindum inn mengder med avfall som vi sorterer for videre behandling. Lindum satser tungt på hugging av rivingstrevirke, og kverner, sikter og avsetter kvalitetsflis til kunder i inn- og utland med flisfyringsanlegg. Fyring med flis er et mer miljøvennlig alternativ enn fyring med fossilt brensel.

Ressurspyramiden illustrerer prioriteringen i norsk avfall- og gjenvinningspolitikk hvor målet er å behandle ressursene så nær toppen av pyramiden som mulig. Reduksjon av avfallsmengden er hovedmålet. Deretter kommer ombruk og videre gjenvinning. Befolkningen blir stadig mer oppmerksom på, og flinkere til, å kildesortere. Nye måter å gjenvinne og sortere på er en del av den rivende utviklingen på feltet. I 2016 hadde gjenvinnings-stasjonen på Lindum i Drammen over 140 000 besøkende.
Gjenvinningsstasjonene er et godt og viktig tilbud ut til husstandene. Stasjonene tilbyr mottak av farlig avfall, vanlig avfall som treverk, papp, rest- og hageavfall, i tillegg til kyndigveiledning for sortering og håndtering av kundenes avfall.

Gjenvinningsstasjonen på Lindum hadde i 2016 over 140 000 besøkende. Gjenvinningsstasjonene tilbyr mottak av bl.a. farlig avfall, treverk, papp, rest- og hageavfall.