I 2015 inngikk Lindum og Hyperthermics en samarbeidsavtale om et utviklingsprosjekt som gjelder en helt ny metode for å behandle og hygienisere matavfallssubstrat før vanlig biogassprosess.

Hyperthermics har utviklet en ny biologisk behandlingsløsning for organiske avfallsfraksjoner. Løsningen er en biologisk prosess som arbeider på + 80 ⁰C, noe som er en uvanlig høy temperatur i biogass sammenheng. Forskningen har hovedsakelig foregått ved universitetet i Regensburg, Tyskland og ved NIBIO på Ås. Prosessen har vært testet i laboratorieskala med små reaktorer, men på Lindum tas nå teknologien opp til fullskala som første anlegg i verden og er dimensjonert for opptil 10.000 tonn matavfallssubstrat pr. år.

Anlegget skal sørge for forbehandling og hygienisering, før substratet pumpes inn i råtnetankene sammen med slam og fett som har vært gjennom termisk hydrolyse, slik at energien i matsubstratet blir omsatt til metan som vi kan selge som kortreist og klimanøytralt drivstoff. Ved å blande inn matavfall i prosessen oppnås det også noe høyere næringsinnhold i biogjødselen som produseres i anlegget.

Det er grunn til å tro at fremtidens biogassproduksjon i langt større grad vil handle om spesialiserte bakteriekulturer i separerte trinn fremfor i tank slik det er i dag.

- Gorm Thune, Prosjektsjef FoU

Fremtidens biogassproduksjon

Det er veldig spennende for Lindum å være med på dette prosjektet. Vi tror at fremtidens biogassproduksjon i langt større grad vil baseres på spesialiserte bakteriekulturer i separate trinn, heller enn at alt foregår i en tank som i dag. Spesialiserte bakteriekulturer kan gjøre jobben mer effektivt, noe som medfører at avfallet får en kortere oppholdstid i reaktoren slik at anlegget kan bygges mindre i volum enn dagens tradisjonelle råtnetanker. I tillegg kan dette være første steg for i fremtiden å kunne ta ut spesielt verdifulle komponenter i substratet mellom ulike prosesstrinn i anlegget, som et «bioraffineri».

I prosessen vil det også produseres rent hydrogen som i første omgang vil bli blandet med metangassen, men i fremtiden vil hydrogenet kunne benyttes direkte dersom man ønsker det.

Forsker i Lindum, Ketil Stoknes, har vært med på prosjektet siden det startet opp, og har fulgt prosessen nøye.
-Dette er et forskningsprosjekt, og med det kommer selvsagt noen utfordringer som må løses på veien. Han forteller videre at det i disse dager jobbes med å kjøre flyten i anlegget opp til tilnærmet full skala. Når vi er i mål, tør han ikke spå, men at prosjektet blir vellykket er han ikke i tvil om.

Hva er Hyperthermics?

«Hyperthermics» er utledet fra latin, der «hyper» betyr «over» og «Termi» betyr «temperatur». Hyperthermics er altså en prosess som foregår på et høyere temperaturnivå enn vanlig. I medisinsk sammenheng betyr hypertermi en kroppstemperatur på over 38,2 ⁰C.
Hyperthermicsorganismene er hentet opp fra undersjøiske varme kilder fra områder med vulkansk aktivitet. Rundt munningen på disse kildene der varmt vann fra undergrunnen strømmer ut i havet lever disse spesial-tilpassede, primitive organismene.

Dette er et forskningsprosjekt, og med det kommer selvsagt noen utfordringer som må løses på veien.

- Ketil Stoknes, Forsker