I dag ble klyngen Circular WAVE tatt opp i Arena-programmet til Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NCCE og No Waste! er i dag to selvstendige nettverk med base på hver sin side av Oslofjorden som begge har sterke posisjoner innenfor utvikling av sirkulære verdikjeder basert på side- og avfallsfraksjoner som metaller, glass, batterier, plast og organisk avfall.

Vi får nå en unik mulighet til å forsterke klyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt gjennom å etablere et tettere samarbeid mellom medlemmene i de to klyngene. Ved å samarbeide om løsningene, vil bedriftene få et økt konkurransefortrinn i form av bærekraftig ressursforvaltning, samtidig som det bidrar til å løse avfalls- og klimaproblemet i samfunnet. Dette er teknologi og forretningsmodeller som er etterspurt internasjonalt

— Natalia Mathisen, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

Klyngens formål er å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene som finnes i dagens avfalls- og sidestrømmer fra industri, landbruk, næringsliv og husholdninger. Knapphet på ressurser og mangel på råvarer er en av de største utfordringene for en bærekraftig utvikling av næringsliv og samfunn. Norsk næringsliv en helt nødvendig del av løsningen for å redusere utslipp av drivhusgasser og levere på de klima-, miljø- og bærekraftsmålene Norge har forpliktet seg til. Ved å forebygge og redusere mengden avfall som går til sluttbehandling og bruke dette som ressurser inn i nye produkter og markeder, bidrar medlemmene i Circular WAVE til å løse disse utfordringene. Dette krever et samarbeid på tvers av tradisjonelle verdikjeder, bransjer, privat og offentlig næringsliv, noe som klyngen legger til rette for.

Dette er en avgjørende faktor for at vi skal lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi.

— Tina Wågønes, daglig leder i No Waste!

Opptaket i Arena-programmet innebærer en finansiell og faglig støtte til en langsiktig utvikling av samarbeidet mellom bedrifter, akademia og offentlige virksomheter som deltar i klyngen.

Det er en anerkjennelse av at det arbeidet vi gjør, med å skape verdier av avfalls- og sidestrømmer, og er en avgjørende faktor for at vi skal lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi.

— Tina Wågønes, daglig leder i No Waste!

Fra høyre:  Bjørn Arild Gram, Pål Smits, Terje Kirkeng, Ingar Skiaker, Tina Wågønes, Janicke Andreassen og Natalie Mathisen.