Slamanlegget til Norsk Gjenvinning har vært planlagt avviklet med virkning fra og med 1. oktober. Massivt trykk fra kommunale leverandører av slam har derimot sikret et initiativ for å opprette et selskap med tung finansiell og faglig kompetanse. Lindum AS vil få aksjemajoriteten i det nye selskapet.

– Vi tror dette er den beste løsningen for både kundene i nærområdet, nærmiljøet og naboene våre.. Lindum har lang erfaring og tung kompetanse på feltet, noe som er en forutsetting for effektiv drift av et kommersielt slambehandlingsanlegg som kan foredle avløpsslam til ressurser uten å være til sjenanse for nærområdet, forteller regionleder, Dag Kristian Storhaug, i Norsk Gjenvinning.

Selskapet vil ha en langsiktig, bærekraftig og samfunnsansvarlig profil
På grunn av luktproblematikk som har påvirket naboene har slamanlegget i Holmestrand opplevd mye negativ oppmerksomhet.

Lindum er et selskap med lang erfaring og solid kompetanse innen håndtering av organisk avfall og avløpsslam. Det nyopprettede selskapet vil derfor utnytte kompetansen til eier for å sikre en kontrollert behandling av avløpsslammet fra lokale renseanlegg med hensyn til lukt og kvalitet. Planen til det nye selskapetvil være å investere et betydelig millionbeløp i oppgradering av anlegget slik at det kan driftes med Lindums standard og innovative forretningsmodell.

– Det er et stort behov for behandlingsløsninger for slammet fra de lokale avløpsrenseanleggene i regionen. Det er ikke ledig kapasitet å oppdrive andre steder og Lindum ønsker derfor å overta ansvaret for dagens anlegg og oppgradere og drifte dette slik at man i en periode framover kan tilby en lokal og bærekraftig behandling av dette slammet. Vi vil ha høyt fokus på nærmiljø og kvalitet sier adm. dir. Pål Smits i Lindum.

Vi vil ha høyt fokus på nærmiljø og kvalitet

- Adm. dir. Pål Smits

Om Lindum

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld. Dette er Lindums visjon, og selskapet har med det påtatt seg et stort samfunnsansvar. Kompetanse og utvikling står sentralt i selskapet.

Biologisk avfall

Lindum er en av Norges ledende på behandling av matavfall, og ledende på Østlandet på behandling av avløpsslam. Selskapet utnytter både næringsstoffene og energien i avfall og slam på en miljømessig god måte. Med et høyt fokus på FoU jobber Lindum hele tiden for å videreutvikle behandlingsmetoder og jordprodukter – for miljøets skyld.  Selskapet har et eget biogassanlegg i Drammen for behandling av avløpsslam med produksjon av biodrivstoff med ca. 98 % metangass som brukes på busser og renovasjonsbiler og biogjødsel som brukes i landbruket og i jordproduksjon. Dette er en svært miljøvennlig behandling av avløpsslam. I tillegg utfører selskapet kompostering av avløpsslam flere steder samt avsetning av ferdigprodukter fra dette.

Lindum drifter også biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg som i år behandler 60.000 tonn matavfall sammen med 80.000 tonn husdyrgjødsel. Også her blir sluttproduktet biodrivstoff og en flytende biorest som landbruket i nærområdet benytter som gjødsel.

Spesialister på lukthåndtering

Avdelingen CLAIRS (Clean Air Systems) tilbyr luktrenseløsninger basert på fotooksidasjon, biofilter, aktivt kull og scrubber, og kan dimensjonere og skreddersy totalløsninger til alle bedrifter med luktutfordringer.

Clairs har lang erfaring med leveranse og service av luktrenseløsninger til biogassanlegg, kommunale renseanlegg og industribedrifter.