Lindums forskning- og utviklingsavdeling vant pris for sitt arbeid knyttet til pyrolysering av organisk avfall og bruksområder for biokull. Arbeidet støtter det grønne skiftet og gir bidrag til den sirkulære økonomien.

Prisen Grønn Gründerpris i Drammen som i år deles ut for tredje gang, gikk til Lindums forskningsavdeling. Lindum er involvert i flere forskningsprosjekter relatert til biokull, og Lindums forskningsteam har over flere år sett på ulike bruksområder og hvilke avfallsressurser som er best egnet i prosessen.

—  Lindum befester med dette arbeidet posisjonen som en foregangsbedrift innen sirkulærøkonomi, og vi ser en lokal bedrift i Drammen med nasjonale og internasjonale ambisjoner, sa prisutdeler Helge Mork, president i Drammen Rotary. De har sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitetet i Sørøst-Norge etablert prisen som skal sette fokus på grønt næringsliv.

Lindum befester med dette arbeidet posisjonen som en foregangsbedrift innen sirkulærøkonomi

- Helge Mork, president i Drammen Rotary

— Dette arbeidet er et godt eksempel på hvordan Lindum bruker forskning og utvikling til å finne nye løsninger og produkter som kommer samfunnet og miljøet til gode. Samfunnet både lokalt og globalt står overfor store utfordringer med hensyn til klima og bruk av ikke-fornybare ressurser. Dagens løsninger er ikke tilstrekkelig for å nå de nødvendige målene, og nye løsninger må derfor utvikles og implementeres, sier administrerende direktør i Lindum Pål Smits. Han legger også til at den siste utviklingen på energisiden viser et stort behov for ny og grønn energiproduksjon.

Et stort potensial

Forskningsarbeidet har resultert i det Lindum kaller «klima-kinderegget». Med produksjon av biokull gjennom en pyrolyseprosess kan problemavfall håndteres på en god måte samtidig som det produseres bioenergi og klimagassutslipp reduseres. Lindum og samarbeidspartnerne forsker også på om biokullet kan binde andre typer forurensninger og brukes som et verktøy for å rense jord, luft og vann. Her finnes store muligheter med hensyn til klima og miljø dersom man lykkes.

– Målet med dette forskningsarbeidet er å optimalisere biokullet slik at det også kan brukes til å rense de fleste typer forurensninger, forteller leder for forskning og utvikling i Lindum, Thomas Hartnik.

Etter prisutdelingen fikk inviterte en omvisning i pilotanlegget hvor deler av arbeidet foregår

Leverer råstoff til metallurgisk industri

Norge produserer årlig om lag 1,7 millioner tonn biologisk avfall. Lindum tar imot flere avfallsstrømmer som f.eks. returtrevirke, avløpsslam og park- og hageavfall. Flere av disse har vist seg å være godt egnet for pyrolyse.

På tampen av 2021 inngikk Lindum en leveranseavtale med Vow Green Metals AS om leveranse av en helt spesiell pyrolyseflis laget av returtrevirke til deres anlegg ved Treklyngen Industripark i Hønefoss. Denne flisen skal gjennom en pyrolyseprosess omdannes til biokarbon som i sin tur skal erstatte fossilt råstoff i den metallurgiske industrien.