Før, under og etter bygging av ny 4-felts fv. 282 i Drammen, pågår intensiv forskning på jord og planter som tåler tett trafikk, flom og frost.

Våren 2019, halvåret etter at ny fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen sentrum har åpnet, skal den drøye 700 meter lange strekningen beplantes med 278 trær og rundt 10.000 blomstrende stauder og prydgress. De skal tåle eksos og skitt fra biler, frost, snø, is og salt om vinteren, og tidvis ekstremnedbør i sommerhalvåret.

Statens vegvesen legger nå grunnlaget for senere forskning for å finne planter og vekster som tåler røffe forhold i en bygate med 25.000 biler i døgnet. I tillegg testes det ut jordblandinger i forkant av prosjektet.

– På Lindum utenfor Drammen tester vi ut rundt 20 ulike typer jordblandinger med sand, silt, leire og kompost i laboratorium.

– Det er spesielt viktig å finne de riktige blandingene slik at overvannet blir infiltrert raskt samtidig som jorda holder nok på fuktigheten til at planter kan vokse, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

På fagspråket kalles dette regnbed. Et fleksibelt tiltak hvor planter og jord skal disponere overvann lokalt, beplantede forsenkninger i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltrerer langsomt til grunnen eller overvannsnettet.

– Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenning hindres skadelig oversvømmelse. På denne måten er forskningsprosjektet med regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø i Drammen også et flomdempende tiltak, forteller Laukli.

I samarbeid med Universitetet i Ås og gjennom studier av relevant litteratur har forskningsprosjektet kommet fram til om lag 150 planter- og blomsterarter som egner seg for dette formålet.

– Vi har funnet i overkant av 60 arter som kan brukes i slike røffe miljøer som trafikkerte bygater vil være. Av denne gruppen har vi valgt ut 28 ulike planter som vi skal sette ut i Drammen etter at fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate er åpnet høsten 2018.

For å få regnbedene til å fungere best mulig er det også i samarbeid med Ulefoss Jernverk utviklet en ny type såkalte kjeftesluk som skal bidra til å lede overvannet best mulig ut i regnebedene langs vegkanten.

– For å få til dette er det ikke bare viktig med riktige jordtyper og robuste planter, forteller Laukli. Strategien med disponering av overvann er også en særdeles viktig nøkkel for å få dette til å lykkes.

– Vi må fange opp regnvannet, infiltrere og fordrøye dette i grunnen og sikre flomveier. Får vi til det kan dette bli vellykket. Og det skal selvfølgelig også se vakkert ut, skynder hun seg å legge til.

Kirstine Laukli er spent på forskningsjobben som gjøres nå. Enda mer spent er hun på forsøket med regnbed som skal settes i verk fra våren 2019.

– Det blir nok litt prøving og feiling i starten. Man må regne med at en del planter ikke klarer seg og må byttes ut. Men det er jo en del av forsøket å finne ut hva som går og hva som ikke går. Da må man regne med at en del planter dør.

– Men jeg håper og tror vi skal lykkes med å gjøre denne sentrumsgata i Drammen til en grønn bygate og vakker promenadegate innbyggerne og brukerne kan bli stolte av, sier hun.

I laboratorium på Lindum testes det nå rundt 20 ulike typer jordblandinger med sand, silt, leire og kompost.